Svampsjukdomar i korn

Eva Mellqvist, Skara Växtskyddscentralen
unpublished
Angrepp av kornets bladfläcksjuka i ÖSF och FiV´s område blev överlag små pga torr vår och försommar och merskördarna för en svampbekämp-ning blev måttliga. Andelen korn större än 2,5 mm påverkades margi-nellt av en svampbekämpning i dessa försök. I Sveas område där det kom en del nederbörd från slutet av maj blev merskördarna för en svampbe-kämpning större. Mindre sköldfläcksjuka än tidigare i Svea Skördarna blev överlag bra i Sveas område och problem med sköldfläcksjuka har under året varit
more » ... ndre jämfört med tidigare år. Kornets bladfläcksjuka däremot har varit ett ökande problem, speciellt under senare år. Ett medeltal av de fem försöken i Svea visar på lönsamhet att bekämpa i en fjärdedel av behandlingsleden (foderkornspris).Vid be-kämpning i DC 37-39, dvs när hela flaggbla-det just kommit fram, fanns begynnande an-grepp i alla försöken, utom på Haga gård där det var friskt. Försöket på Munktorp hade mer angrepp tidigt och en bekämpning med blandningen Stratego+Proline gav en mer-skörd på 1 000 kg/ha. Stratego är ett icke registrerat preparat (blandning mellan Tilt och en strobilurin) och Proline en ny, icke regist-rerad triazol (samma grupp som Tilt). Den-na blandning gav i medeltal för de fem för-söken störst merskörd för en bekämpning, se tabell 17. Bäst bekämpningseffekt på kor-nets bladfläcksjuka uppvisade Acanto Prima, också detta ett nytt icke registrerat preparat (blandning mellan Unix och en strobilurin). Nästan lika bra bekämpningseffekt hade Stra-tego och Proline. I försöket på Vallsta där det fanns angrepp av sköldfläcksjuka gav leden med blandningen Stratego+Proline, samt leden med Stereo och Proline störst merskörd för en bekämpning, drygt 700 kg/ ha. Ett medeltal för de fem försöken i Svea visar på lönsamhet för svampbekämpning i leden bekämpat med Stereo eller Proline. Små angrepp av kornets bladfläcksjuka i FiV och ÖSF´s område Angreppen av kornets bladfläcksjuka blev överlag små i både FiV och ÖSF´s område pga av den torra våren och försommaren, och skördeökningarna för en svampbekämp-ning måttliga, dvs runt 400 kg/ha. I de tre försök som låg i Skaraborg var endast 4 % av bladytan på blad tre angripna av kornets bladfläcksjuka vid gradering i mitten av juli, och bekämpning blev inte lönsam vid foderkornsbetalning, se tabell 19. Bäst bekämpningseffekt mot kornets bladfläcksju-ka i dessa tre försök hade Stereo och Proli-ne. I ÖSF´s fyra försök var angreppen av kornets bladfläcksjuka något större i mitten av juli. Angrepp fanns däremot inte i något försök vid bekämpningstidpunkten DC 37-39, strax efter att flaggbladet kommit fram. I försöket på Forsa ökade angreppen av blad-fläcksjuka under juli och ledet med bland-ningen Amistar+Stereo gav 950 kg/ha i mer-skörd för en bekämpning. Jordarten på för-söksplatsen är något mullhaltig sand, vilket påverkat utvecklingen av svampangreppet positivt. Detta led slår igenom i medeltalet
fatcat:zkfuw2ax55a47m7f4db24gb5n4