Cross-influence Between Language and Culture: Pause Structure as Proof of Cultural Difference in the Same Language

Irena Marković, Ivana Škevin
2016 Studia universitatis hereditati znanstvena revija za raziskave in teorijo kulturne dediščine  
tudia niversitatis 73 tudia niversitatis Raziskave o različnih strukturah za premore v spontanem govoru v različnih jezikih so pokazale, da so le-te kulturno pogojene. Kljub temu analiza različnih tipov premora znotraj istega jezika v dveh različnih regijah kažejo, kako jezik sam po sebi ne vpliva na kulturno komponento pogovora (čeprav se kultura prenaša prek jezika). Predstavljena raziskava temelji na posnetkih spontanih hrvaških govorcev iz dveh različnih regij (Istra in Dalmacija). Obe
more » ... almacija). Obe skupini naj bi imeli podobno jezikovno, zgodovinsko in kulturno ozadje z minimalno stopnjo razlikovanja. Ključne besede: premori, menjavanje pogovornih vlog, pogovorni stil, prekrivanje, Pula, Zadar La ricerca sulle diverse forme di pausa (utilizzate nella produzione linguistica) in diverse lingue si rivela essere una questione di cultura. Tuttavia, i diversi tipi di pause all'interno della stessa lingua in due regioni mostrano come la lingua stessa non influenzi veramente la cultura del discorso (anche se la cultura viene trasmessa attraverso il linguaggio). La ricerca è basata su registrazioni del discorso spontaneo di parlanti croati di due diverse regioni (Istria e Dalmazia). Si ritiene che entrambi i gruppi abbiano analoghi ambiti linguistici, storici e tradizionali con un livello minimo di differenziazione.
doi:10.26493/2350-5443.4(1)73-84 fatcat:ddqwifao3vcztbsjewuyxvxzca