Mahakalasadhana and Sakyasribhadra
マハーカーラの成就法とシャーキャシュリーバドラ

Eiji IKEDA
2013 JOURNAL OF INDIAN AND BUDDHIST STUDIES (INDOGAKU BUKKYOGAKU KENKYU)  
mah 義k互la卑 k ; tvA karttrikap 巨1 巨vttau karau UrddhvakeSarp kap51amak 叫 a 叩 sarp 巨bhara 尊abhU § italp g 翫 tralp rakt 巨 syarp da 叩 $ tr 互kar 五lavadana 卑 vy 巨 ghracarmm 巨vara 卩 aka ‡ ilp m 照 dam巨 1巨ve 寧 口taη p naraSirodyamam 五】 ina 卑 pretasanastha叩 utthita 叩 dhyatv 盃 ghor 巨ndhak 巨rakam [ trih3 kXSqE $ ! amy 蕊 rp s巨 dhanam 巨rabheta 41dak 寧 i η amOrttir asau ' sth 五 payitavya紅lPr 五hmukho bh亘tv亘 mantra 卑 japet l daSasahasram samayadraVyerPa balirP dattv 巨 gugguiudhUpa 卑 dady盃t l n 互n5pu 爭
more » ... ca v 巨 o 茄 mapimarpditatriSU 且 ahasta 6 ehy ehi mahak 五la sarvvaSatmniryy2taye 7 jvarena 9r } 噸 paya g齲 paya hum 8 phat l nir巨h巨ra 廁 apet l jvara 単 k 炉 v 互 svasukhamg mantra 叩 japet l P 亘rvvavad balir ddeya りlo 血 mahEkala hana hana vaj re 口 a svfihfi l lakSam eka 叩 japet I o 盖 mah 盃k詛a hana ha皿a v 勾 re 草 a mama k互ryya 卑 kuru sv 五h 五 I dvilakSaIp japet 1 o 「 b mahakfila hana hana vajrerPa etat preSaytimi kariSyatha svaheti tptiyalakSaIn japet l o 出 mahfiktila h 巨 h巨 ha halo rakSa rakSa bali1P 9; h ロ a k葱 ryya 叩 kum jahii l vajra − yoginimahottaralz s巨dhana 叩 kgtv巨mah 訌k亘且 a 叩 s訌dhayet 口I mah 互k51as5dhanam II l T2 一 968 一 N 工 工 一 Eleotronio Library
doi:10.4259/ibk.61.2_968 fatcat:jia2c4ssura3fbb3dkyvmxbpfi