Stereotypy i postawy mieszkańców Małopolski wobec przedstawicieli wybranych kultur

Alicja Kamińska, Anna Majda, Joanna Zalewska-Puchała, Ilona Sajdak
2015 Problemy Pielęgniarstwa  
Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie tereotypy i postawy mieszkańców Małopolski wobec przedstawicieli wybranych kultur Stereotypes and attitudes of the inhabitants of Malopolska to elected representatives cultures STRESZCZENIE Wstęp. W Polsce kontakty z osobami mówiącymi innym językiem, o innym kolorze skóry, innego wyznania, należącymi do innego kręgu kulturowego,
more » ... mi inne obyczaje i wierzenia, znacznie się nasiliły po wejściu Polski do rodziny krajów Unii Europejskiej. Cel. Celem pracy było poznanie opinii mieszkańców Małopolski na temat stereotypów, uprzedzeń i dyskryminacji oraz ich postaw wobec osób z odmiennych obszarów kulturowych. Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 120 osób zamieszkujących teren południowej Małopolski. Do przeprowadzenia badania wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz Skalę Bogardusa, jako narzędzie badawcze wystandaryzowane. Do analizy statystycznej użyto testu U Manna-Whitneya, Spearmana. Wyniki. Większość osób badanych miała kontakt ze stereotypami na temat mniejszości kulturowych. Wszyscy ankietowani potrafili wymienić kilka stereotypów o Romach, muzułmanach oraz Żydach. Największy dystans ankietowani wykazali wobec mniejszości romskiej, najmniejszy w stosunku do mniejszości muzułmańskiej. Wnioski. Małopolska jest regionem, który zamieszkany jest przez wiele osób należących do mniejszości kulturowych i narodowościowych. Codzienny kontakt z tymi osobami powinien sprowadzać się do zrozumienia ich kultury, tradycji i zachowań, a nie do dyskryminacji, szykanowania, odtrącania. Bardzo ważne jest, aby zapobiegać potencjalnym konfliktom społecznym, do których może dochodzić, jeśli będziemy kierować się uprzedzeniami, które najczęściej wynikają ze stereotypów.
doi:10.5603/pp.2015.0005 fatcat:7flllz4w3ng5jlqx5qocuvf2pm