Rachunek powierniczy – niedoceniona forma zabezpieczenia obrotu handlowego

Wojciech Guziński
2017 Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica  
Streszczenie. W niniejszym artykule autor przedstawia materię funkcjonującego w polskim systemie prawnym rachunku powierniczego. We wstępie opisuje definicję rachunku bankowego sensu largo i jego rodzajów w myśl prawa bankowego, a w dalszej części przechodzi do szczegółowego opisu rachunku powierniczego. Przedmiotem rozważań są zabezpieczenia dotyczące rachunku powierniczego wynikające z prawa bankowego, a także zastosowania tego rachunku w polskim prawie. Autor przedstawia również wnioski de
more » ... ównież wnioski de lege ferenda w zakresie opisywanej materii. Słowa kluczowe: prawo bankowe, rachunek bankowy, rachunek powierniczy, powiernik, powierzający.
doi:10.18778/0208-6069.79.07 fatcat:mqlb54frubervoszci2mz6r7pm