Expectations of Intensive Care Unit Nurses in Turkey

Selma Tepehan Eraslan, Meral Madenoğlu Kıvanç
2017 Türk Yoğun Bakim Derneği Dergisi  
ÖZ Amaç: Araştırma, yoğun bakım hemşirelerinin yaşadığı sorun ve beklentilerini incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışma, 2010 yılında İstanbul Sağlık Müdürlüğü ve İstanbul Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen yoğun bakım hemşireleri sempozyumuna çeşitli hastanelerin bu ünitelerinde görev yapan gönüllü 207 hemşirenin katılımı ile yapılmıştır. Verilerin toplanmasında; araştırmacılar tarafından ilgili literatür ışığında hazırlanan, çalışanların tanıtıcı
more » ... ın tanıtıcı özellikleri, meslekle ilgili düşünce ve deneyimlerini belirlemeye yönelik 39 adet çoktan seçmeli sorudan oluşan anket formu kullanılmıştır. Araştırma öncesinde gerekli izinler alınmış, katılımcılardan onam alınmıştır. Araştırma verilerinin istatiksel analizleri NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 paket programı ile yapılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatiksel metotlar (sıklık dağılımları) kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma sonucunda yoğun bakım hemşirelerinin; %78'i haftada ortalama 40-50 saat çalıştığını, %52,2'si hemşirelerin yoğun bakım eğitiminin lisans sonrası sertifika eğitimi şeklinde olması gerektiğini, %52,5'i ünitede çalışan hemşire sayısını yetersiz bulduklarını, %74,6'sı maaşını yeterli bulmadığını, %57,5'i iş güvenliklerinin sağlanmadıklarını belirtmişlerdir. Sonuç: Yoğun bakım çalışanlarının iş doyumu ve mesleki tatmini açısından beklentilerinin karşılanması kritik hastaların fiziksel ve psikolojik bakımına olumlu yansıyacağından önemlidir. Böylece yoğun bakım ünitelerinde etkin ve verimli çalışma ortamı sağlanmış olur. Anah tar Ke li me ler: Yoğun bakım ünitesi, hemşire, beklenti ABSTRACT Objective: This study was conducted as a descriptive study to investigate the problems and expectations of intensive care unit nurses in Turkey. Materials and Methods: The study was conducted with the participation of 207 volunteer nurses working in different hospitals' various intensive care nurses symposium organized in cooperation with İstanbul Health Care Directorate and İstanbul University in 2010. In gathering data; a questionnaire consisting of 39 multiple choice questions was prepared in the light of literature by researchers in order to determine descriptive characteristics, opinions and experiences of intensive care nurses. The necessary permissions were taken before the research and informed consent was taken from all the participants. Statistical analyzes of the research data were made with NCSS (Number Cruncher Statistical System) 2007 package program. Descriptive statistical methods (frequency distributions) were used in evaluation of data. Results: As a result of the research, for intensive care nurses; 78% of them work 40-50 hours per week on average, 52.2% of them should be in the form of post-graduate education for intensive care nursing. 52.5% of nurses said that they found the number of nurses working in their unit insufficient, 74.6% of nurses said that they did not find their salaries adequate and 57.5% of nurses said that employment security was not provided. Conclusion: It is important that the expectations of the intensive care workers in terms of job satisfaction are reflected positively in physical and psychological care of critical patients. Thus effective and productive working environment will be provided in intensive care units.
doi:10.4274/tybdd.49404 fatcat:essirlxe35dfbbhqqfp767cvmq