Evolution and ecology of rice plant
イネの進化と生態

Hiroko MORISHIMA
1984 KAGAKU TO SEIBUTSU  
doi:10.1271/kagakutoseibutsu1962.22.695 fatcat:nitioy73dndxndt46qv5ujbmwu