Biuletyn biblijny

Barbara Strzałkowska (ed.)
2020 Collectanea Theologica  
Redaktorem Biuletynu biblijnego jest dr hab. Barbara S t r z a ł k o w s k a, Warszawa. 1 W. C h r o s t o w s k i, Habilitacje i doktoraty z biblistyki powstałe na Wydziale Teologicznym UKSW w latach 1999-2009, Collectanea Theologica 88(2019) nr 3, s. 161-179. 2 B. Z b a r a c h e w i c z, Studium Pisma Świętego w Akademii Teologii -250 - Niniejsze opracowanie, przygotowane dzięki pomocy mgr Justyny Bednarczyk, zastępcy kierownika Wydziału Teologicznego UKSW, obejmuje 575 pozycji. W celu
more » ... zycji. W celu przypomnienia, wykaz prac powstałych w ATK w latach 1954-1999, 3 czyli w okresie ponad dwukrotnie dłuższym, obejmuje 587 pozycji.
doi:10.21697/ct.2019.89.4.09 fatcat:5ltqo6mk7vh6jcfi2tmhdkjbzu