Akut Ürtikerli Yatan Hastaların Klinik Olarak Değerlendirilmesi

Ayşe Serap Karadağ, Serap Güneş Bilgili, Ömer Çalka, Necmettin Akdeniz, Hatice Uce Özkol, Siraç Aktar
2011 Turkderm  
Özet Amaç: Yatırarak takip ettiğimiz akut ürtikerli ve anjioödemli hastaların klinik ve etyolojik özelliklerinin belirlenmesi ve laboratuvar tetkiklerinin gerekliliğinin değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya yatırarak tedavi ettiğimiz 105 akut ürtiker ve anjioödemli hasta alındı. Lezyonların özellikleri ve hastaların klinik özellikleri sorgulandı. Ayrıca lezyon sayısı, şiddeti ve ürtika plak çapı kaydedildi. Hastalardan rutin hematolojik ve biyokimyasal tetkikler, tiroid fonksiyon
more » ... tleri, hepatit belirteçleri, gaytada parazit, total IgE, kültürler, eritrosit sedimantasyon hızı, C-Reaktif protein, antinükleer antikor, PA akciğer grafisi ve gerekli hastalarda psikiyatri konsultasyonu istendi. Bulgular SPSS 15,0 istatistik programına kaydedildi ve yüzde (%) verilerek yazıldı. Bulgular: Hastalarımızın 28'i sadece ürtiker (%26,7), 7'si sadece anjioödem (%6,7), 70'i ürtiker ve anjioödemdi (%66,7). Eşlik eden en sık semptom kaşıntı (%91,4) ve yanma hissi (%34,3) idi. En sık sistemik semptom olarak %15.2'sinde halsizlik ve %12,4'ünde baş ağrısı görüldü. Lezyonlar sıklıkla akşam saatlerinde (%24,8) oluşuyordu. Kaşıntı 25 hastada (%23,8) gece uyandırıyordu. Hastaların bir kısmında lezyonların fiziksel aktiviteyle ilişkisinin olduğu gözlendi. Hastaların 12'sinde (%11) eşlik eden sistemik hastalık bulunmaktaydı. Etyolojik faktörler incelendiğinde 33 hastada başvurduğu esnada infeksiyon tesbit edildi (%31). Gıda anamnezi sorgulandığında hastaların 14'ünde (%13) gıda suçlandı. Hastaların 30'unda (%28,5) ilaç anamnezi vardı. Hastalarımızdan %37,1'inde stres ve 3 hastada (%3) anksiyete bozukluğu tesbit edildi. On hastada (%9) gaytada değişik türde parazit saptandı. Sonuç: Akut ürtiker benin bir hastalıktır. Altta yatan neden her zaman bulunamasa da en sık tetikleyici faktörler infeksiyonlar ve ilaçlardır. Hastaların ayrıntılı olarak anamnezlerinin alınması ve takip altına alınması oldukça önemlidir. Anamnezde bildirilen ve provakatif olduğu düşünülen faktörlerin tesbitine yönelik tetkiklerin yapılması genellikle yeterli olmaktadır. Diğer tetkikler zaman kaybına yol açmakta ve gereksiz bir maliyete neden olmaktadır. (Türk derm 2011; 45: 179-83) Anah tar Ke li me ler: Anjioödem, infeksiyon, ürtiker Sum mary Background and Design: To determine the clinical and etiological features of inpatients with acute urticaria and angioedema and to assess the need for laboratory tests. Material and Methods: We recruited 105 patients with acute urticaria and angioedema who were admitted to our inpatient unit. The lesions and the characteristics of the patients were analyzed. Routine diagnostic tests including complete blood count, thyroid function tests, hepatitis panel, stool parasite, total IgE levels, cultures, erythrocyte sedimentation rate, C-reactive protein, anti-nuclear antibody, and posterior anterior lung X-ray were ordered. A psychiatric consultation was obtained, when needed. The results were analyzed with SPSS 15.0 statistical software. Results: Among 105 patients, 28 (26.7%) had urticaria, 7 (6.7%) had angioedema, and 70 (66.7%) suffered from both urticaria and angioedema. The most common accompanying symptoms were itching (91.4%) and burning (34.3%). The most common systemic symptoms were fatigue (15.2%) and headache (12.4%). The lesions usually appeared in the evening hours (24.8%). Twenty-five patients were waking up due to itching during the night. Some lesions were associated with physical activities. Türk derm-De ri Has ta lık la rı ve Fren gi Ar şi vi Der gi si, Ga le nos Ya yı ne vi ta ra f›n dan ba s›l m›fl t›r. Turk derm-Arc hi ves of the Tur kish Der ma to logy and Ve ne ro logy, pub lis hed by Ga le nos Pub lis hing.
doi:10.4274/turkderm.82653 fatcat:mwvbqfxm4bbn7bzsqyzj5uz3ke