Rotterdam Emotional Intelligence Scale [dataset]

Keri A. Pekaar, Arnold B. Bakker, Dimitri van der Linden, Marise Ph. Born
2018 PsycTESTS Dataset   unpublished
Öz Bu araştırmanın amacı Pekaar ve diğerleri (2017) tarafından geliştirilen Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeğini Türk kültürüne uyarlamaktır. Araştırma 2017-2018 eğitim öğretim yılında Antalya il merkezinde görev yapmakta olan 487 öğretmenden oluşan bir çalışma grubuyla yürütülmüştür. Ölçek öncelikle Türkçeye çevrilmiş, dilsel geçerlik çalışmalarının ardından ön deneme uygulaması yapılarak uygulamaya hazır hale getirilmiştir. Yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda özgün ölçekte olduğu gibi
more » ... boyutlu ve varyansın %68'ini açıklayan bir yapı elde edilmiştir. Elde edilen dört boyutlu yapıyı test etmek amacıyla gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizinde yapının doğrulandığı görülmüştür. Ölçeğin güvenirliği kapsamında Cronbach Alpha Katsayısı kendi duygularını değerlendirme boyutunda .91, başkalarının duygularını değerlendirme boyutunda .91, kendi duygularını kontrol boyutunda .89, başkalarının duygularını kontrol boyutunda .93 ölçeğin genelinde ise .94 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen istatistiki sonuçlar doğrultusunda Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeğinin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir olduğu söylenebilir. Anahtar sözcükler: duygusal zekâ, ölçek uyarlama. Atıf: Tanrıöğen, A., ve Türker, Y. (2019). Rotterdam Duygusal Zekâ Ölçeği'nin Türkçeye uyarlanması. Abstract The aim of this study is to adapt the Rotterdam Emotional Intelligence Scale developed by Pekaar and others (2017) to Turkish. The study was carried out with 487 teachers working in the city center of Antalya in 2017-2018 educational year. The scale was first translated into Turkish and after the linguistic validity procedures, the preapplication was made and the scale has become ready to use. As a result of the exploratory factor analysis, a structure which explains about 68% of the variance with sufficient load value under four factors was obtained as in the original scale. As a result of confirmatory factor analysis conducted in order to confirm the four-factors structure, the scale structure was confirmed. For the reliability of the scale, the Cronbach Alpha Coefficient was calculated as .91 for self-focused emotion appraisal dimension, .91 for other-focused emotion appraisal dimension, .89 for self-focused emotion regulation dimension, .93 for other-focused emotion regulation dimension and .94 for the generalized scale. According to these results, it can be said that the Turkish form of Rotterdam Emotional Intelligence Scale is valid and reliable.
doi:10.1037/t66601-000 fatcat:btj3f6i47jehtjlemqti4abeg4