VNÍMANIE DEPRESIE V KONTEXTE TRADIČNÝCH ŠKÔL A EVOLUČNEJ PSYCHOLÓGIE

Daniel Durkáč
2014 unpublished
Abstrakt Tento teoretický príspevok v úvode poukazuje na potrebu štúdia depresie kvôli nárastu jej výskytu a vplyvu na život. Následne popisuje príčiny jej vzniku prostredníctvom tradičných škôl a tiež poukazuje, ako by bolo možné obohatiť bežné a tradičné vnímanie príčin depresívnej poruchy o pohľad, ktorý aplikuje myšlienky evolučnej psychológie do oblasti sebaregulácie. Takto je možné vnímať depresiu ako evolučnú výhodu, ktorá rozširuje možnosti adaptácie, a tak zvyšuje kvalitu života. Z
more » ... alitu života. Z vedeckého pohľadu tento pohľad môže viesť k hlbšiemu a komplexnejšiemu pochopeniu depresie ako poruchy. Na základe týchto poznatkov diskutujeme, ako by bolo možné použiť tieto poznatky na teoretickej a praktickej úrovni. Abstract This theoretical article first highlights the need for the study of depression, due its increasing occurrence and impact on life. Then it describes its causes through traditional paradigms and also shows the possibility to enrich the traditional perceptions of the causes of major depressive disorder with the insight applying ideas of evolutionary psychology into the area of self-regulation. Thus it is possible to perceive depression as evolutionary advantage that extends the capabilities of adaptation and therefore improves the quality of life. From a scientific perspective, this view can lead to a deeper and more comprehensive understanding of depression as a disorder. Based on these findings practical and theoretical implementation is discussed.
fatcat:rc2ckqonavfdvb4tc2hu7dxnee