Yunan Ulusal Kimliğinin Oluşumu Sürecinde İçsel ve Dışsal Parametrelerin Analizi

Ferhat PİRİNÇÇİ
2006 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi  
Özet Yunanistan günümüzde, Yunan kimliği ekseninde dil, etnik köken, tarih, din ve kültür gibi değerleri ile 1830'da kurulan Yunan devletinden oldukça farklı bir siyasal kültüre ve toplumsal yapıya sahip olmuştur. Yunan devletindeki teritoryal genişlemenin yanı sıra Yunan bilincinde yaşanan değişim/dönüşüm, hem süreç hem de anlam itibariyle kendine özgü bir ulus inşa süreci ile ilişkilidir. İster içsel ve dışsal unsurların etkileşimi isterse de ulusal güçlerin yeni değer yaratma süreci
more » ... tma süreci açısından bakılsın, Yunan ulus inşa sürecinin gerek düşünsel gerekse eylemsel boyuttaki gelişimi büyük oranda dışsal değişkenlerin etkisi altında gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, çalışmada Yunan ulusçuluğunun bir devlete dönüşmesinden önceki periyotta içsel ve dışsal boyut irdelendikten sonra, Yunan devletinin kurulmasıyla ulus inşası çerçevesinde şekillenen Yunan ulusal kimliği ve bu kimliği etkileyen parametreler içsel ve dışsal unsurlarıyla analiz edilecektir. Abstract Analyze of Internal and External Parameters in the Process of Greek Naional Identity Formation With her values as language, ethnic root, history, religion and culture in the axis of Greek identity, contemporary Greece has a very different political culture and social * Araş. Gör., Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F., Uluslararası İlişkiler Bölümü.
doi:10.1501/dtcfder_0000001025 fatcat:v6xrfw4hvrg53gx5thw6ebnqyi