Dead band zone model predictive control of cut tobacco drying process

Angang Chen, Zhengyun Ren, Zhiping Fan, Xue Feng
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3020469 fatcat:wsghtcqgdvbphj4r5zmfkmfysu