MATHEMATICAL MODELING OF GAP FORMATION BETWEEN BILLET AND MOLD AT STEEL CONTINUOUS CASTING

Z. K. Kabakov, I. A. Senatova, D. I. Gabelaya
2016 Izvestiya Visshikh Uchebnykh Zavedenii Chernaya Metallurgiya = Izvestiya Ferrous Metallurgy  
doi:10.17073/0368-0797-2016-10-692-696 fatcat:lzghrgkkjvhqdogdt2t2qtbope