Relatīvā biežuma vērtēšanas metodes izmantošana Latvijas primāro eksporta nozaru attīstības tendenču pētīšanā

Antons Berjoza, University of Latvia, Juris Paiders, University of Latvia
2016 Folia Geographica  
Anotācija. Rakstā tiek aplūkotas Latvijas eksporta tendences ekonomikas pamatnozarēslauksaimniecībā, zivsaimniecībā un mežsaimniecībā un tiek raksturoti šo nozaru svarīgākie pētījumi un pieejamā statistiskā informācija. Autors veica eksporta ģeogrāfijas statistisku analīzi, izmantojot relatīvā biežuma vērtēšanas metodi un nosakot stabilākos Latvijas eksporta tirgus. Kā datu avots tika izmantota Latvijas Centrālās statistiskas pārvaldes detalizētā ārējās tirdzniecības statistika. Piegādes
more » ... statistiskā būtiskuma noteikšanā tika izmantota Fišera transformācija. Kā liecina pētījuma rezultāti, tad stabilākie Latvijas eksporta tirgi, bez Baltijas jūras reģiona valstīm, ir Nīderlande, Norvēģija un Lielbritānija. Darba gaitā tika identificēti statistiski būtiskie tirgi nozīmīgākajās eksporta preču grupās. Izmantotā metode ļauj nošķirt gadījuma rakstura tirgus no stabiliem eksporta tirgiem.
doi:10.22364/fg.15.29 fatcat:44r7cl24bjgo7b6t54iqnr6yy4