بررسی و تبیین عوامل موثر در شیوع قحطی و بحران نان در عصر مظفری

محمد عباسی, عبدالرفیع رحیمی, حجت فلاح توتکار, حسین آبادیان
2019 تاریخ اسلام و ایران  
این مقاله با استفاده از روش تحلیلی ـ تاریخی و با استناد به منابع کتابخانه‌ای در پاسخ به پرسش‌های متنوع دربارة علل بروز قحطی و بحران نان در دورة مظفری، این فرضیه را مطرح می‌نماید که علاوه بر خشکسالی و بلایای طبیعی، مهم‌ترین عاملِ بروز بحران نان عوامل سیاسی و اجتماعی و ناتوانی‌ حکومت در مدیریت صحیح بازار داخلی و سوءاستفاده بعضی از حکومتگران از شرایط به‌وجودآمده بود. این مسئله خود پیامدهای ناگواری ازجمله رکودِ دادوستد و تجارت، کاهش شدید کشت و زرع، شیوع بیماری‌های واگیردار، مهاجرت، مرگ‌ومیر و
more » ... ت، مرگ‌ومیر و ناامنی را درپی داشت. به همین دلیل شاهد اعتراض‌های شهریِ گوناگون و مستمری در دورة مظفری هستیم. دستاوردهای پژوهش نشان می­دهد که مشکلات اقتصادیِ عصرِ مظفری اساس جامعه و حکومت وابسته به آن را با چالش شدید و تغییرات بنیادین مواجه ساخت.
doi:10.22051/hii.2019.21569.1739 doaj:fb7d53e0ab9a47aeaf6f9f896048049a fatcat:avsgslz5bjcy3ikpd5b3iyi2nm