Diyabetik ayak yaraları ve klinik deneyimimiz
Diabetic foot lesions and clinical experience

Musa Korkmaz, Nurullah Şene, Erhan Bayram, Murat Yılmaz, Mahmut Ercan Çetinus
2015 Bakirkoy Tip Dergisi / Medical Journal of Bakirkoy  
GİRİŞ D iyabetik ayak yaraları multidisipliner yaklaşımın en fazla gerekli olduğu diyabet komplikasyonlarındanve aynı zamanda diyabet hastalarının uzun süre hastane-de yatışının en önemli nedenlerinden biridir (1,2). Alt ekstremite amputasyonu yapılan hastaların yaklaşık %50 sini diyabetik hastalar oluşturmaktadır. Bu olguların da yaklaşık %80'inde ayak yarası üzerinde gelişmiş enfeksiyon ve gangren mevcuttur (1). Diyabetik ayak yaralarının tedavisinin maliyeti, yapılan ek girişimler, kalıcı
more » ... rişimler, kalıcı sakatlıklara neden olması ve tedavi süresinin uzun olmasından dolayı ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Diyabetik amputasyonlarla diyabetik olmayan amputasyonlar arasındaki mortalite hızı, hastane kalış süreleri farkı, diyabetik hastalarda ek komplikasyon yoksa farklı Araştırmalar / Researches ÖZET Diyabetik ayak yaraları ve klinik deneyimimiz Amaç: Diyabetik ayakların bir kısmı ilerleyici yara nedeniyle amputasyona giderken bazıları komplikasyon gelişmeden iyileşir. Bu çalışmada diyabetik ayak nedeniyle takip ve opere edilen hastaların amputasyon için risk faktörleri incelendi. Gereç ve Yöntem: 2008 ve 2011 yılları arasında Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde muayene edilen 104 diyabetik ayak yarası olan hasta değerlendirildi. Olguların demografik özellikleri, diyabet tipi, diyabet süresi, kullandığı ilaçlar, gelişen komplikasyonlar, yapılan kültür antibiyogram çalışmaları ve gördüğü tedaviler kaydedildi. 104 hastanın 27'si kadın, 77'si erkekti. Hastaların yaş ortalaması 62.3 (dağılım 23-90) idi. Hastaların dokuzu tip 1, 95'i tip 2 diyabet hastasıydı. Bulgular: Hastalarıın %36.5'i herhangi bir antidiyabetik ilaç kullanmıyordu. Diyabete bağlı komplikasyonlar hastalar sıklık açısından değerlendirildiğinde şu şekildeydi; retinopati %44.2, polinöropati %16.3, nefropati %11.5, Charcot eklem %3.8. Hastalar Wagner sınıflandırılmasına göre değerlendirildiğinde 1 hasta evre 0, 34 hasta evre II, 38 hasta evre III, 28 hasta evre IV, 3 hasta evre V olarak tespit edildi. Toplamda 82 hastaya cerrahi girişim uyguladı. Ameliyat edilen hastaların 42 si tek operasyonla salah bulurken diğerleri en az bir kez revize edildi. Sonuç: Multidisipliner yaklaşımın amputasyon oranlarını azalttığına ve bu yaklaşımda ortopedinin ayrı ve özel bir yeri olduğuna inanmaktayız. Anahtar kelimeler: Diyabet komplikasyonları, ayak yaraları, risk faktörleri, amputasyon ABSTRACT Diabetic foot lesions and clinical experience Objective: Although some diabetic foot undergone amputation because of progressive wound others heal without complication. This study evaluates the risk factors for amputation of diabetic foot. Material and Methods: This study include 104 patients (77 males, 27 females; mean age 62.3 years; range 23 to 90 years) who had diabetic foot ulcers and treated between 2008 and 2011. Data on age and sex, type and time of diabetes, complications and treatment type were recorded. Results: 36.5% of patients had no any antidiabetic medicine. The frequencies of diabetes related complications in descending order were as follows; 44.2% retinopathy, 16.3% polyneuropathy, 11.5% nephropathy, 3.8% Charcot joint. According to Wagner Classification most of the patients (n=100) stages found in two to four. Total 82 patients undergone surgical treatment. Conclusion: We consider that multidisciplinary treatment strategy in which orthoapedic surgeons have an important and special mission decreases amputation rate in diabetic foot.
doi:10.5350/btdmjb201511204 fatcat:bvol2o63sbh6zglnxhbh7xpuwu