HbA1c'nin akut koroner sendrom (AKS) geçirmiş hastalarda erken mortaliteye etkisi

Uzm, Sultangazi Nolu, Asm Aile, Hekimi Uzmanı, İstanbul-Türkiye, Uzm, Bağcılar Eğitim, Araştırma Hastanesi, Dahiliye Kliniği, İstanbul-Türkiye, Uzm, Okmeydanı Eğitim (+24 others)
2011 The Medical Bulletin of Şişli Etfal Hospital   unpublished
Araştırmalar / Researches ÖZET: HbA1c'nin akut koroner sendrom (AKS) geçirmiş hastalarda erken mortaliteye etkisi Amaç: Glukoz regülasyonunu gösteren HbA1c'nin AKS geçirmiş hastalarda erken mortaliteye etkisini araştır-maktır. Metod: 2006 yılında alınan etik kurul onayından sonra Vakıf Gureba Hastanesi koroner yoğun bakım ünitesine (KYBÜ) akut koroner sendrom tanısıyla yatan 500 hasta dosya tarama yontemiyle değerlendirmeye alındı. Kronik böbrek yetmezliği, kronik kalp yetmezliği, diyabet,
more » ... , aritmi gibi erken dönem mortaliteyi etkileyecek hasta-lıkları olan hastalar çalışmaya alınmadı. Tüm hastaların yoğun bakıma yatırıldığı andaki biyokimya tahlilleri ile KYBÜ ünitesinde kaldığı süredeki ölümleri ve taburcu olduktan bir ay sonraki poliklinik takipleri incelendi. Poliklinik kontrolüne gelemeyen hastalar ise kontrol ve durum sorgulaması amacıyla telefonla arandı. Bulgular: HbA1c düzeyleri en düşük %4,18 en yükseği %12,58 olmak üzere ortalama 6,71 idi. Hastaların KYBÜ takibinden sonra 1. ayda poliklinik kontrollerinin incelenmesi ve gelmeyen hastaların telefonla aranması sonucu 23 hastanın AKS sonrasında ilk 1 ay içersinde kardiyak nedenlerle kaybedildiği ve bu hastaların 13 'ünün erkek 10'unun kadın olduğu saptandı. Ölen hastaların tüm değerleri ile hayatta kalan hastaların tüm değerleri karşılaştırıldığında; ölen hastaların ilk gelişteki kan şekeri ve üre değerlerinin hayatta kalanlara oranla yüksek olduğu tespit edildi (kan şekeri için 135±80, 189±119 mg/dl; p=0,041 üre için 43,79±24,75 ; 68,91±30,72 mg/dl, p< 0,001). Oysa HbA1c leri karşılaştırıldığında arada anlamlı fark olmadığı tespit edildi (6,71±2,07; 6,6±1,6 p= 0,917). Sonuç: Akut koroner sendrom geçiren hastalarda HbA1c değeri erken mortaliteyi belirlemede etkin bir paramet-re değildir. Ancak başlangıçta ölçülen kan şekeri ve üre değeri erken mortaliteyi belirlemede etkili gibi görün-mektedir. Anahtar kelimeler: HbA1c akut koroner sendrom erken mortaliteye etkisi ABSTRACT: The independent prognosting value of HbA1c leves effects on early mortality in patients with acute coronary syndrome (ACS)
fatcat:utulhqfj7veohkikvm3xuyvtau