ENZYMATYCZNA HYDROLIZA NIESTANDARDOWYCH OSŁONEK KOLAGENOWYCH I ODPADÓW POWSTAJCYCH PRZY PRODUKCJI OSŁONEK

Ywno Nauka, Krzysztof Tadeusz Kołczak, Surówka
2004 Technologia. Jako   unpublished
S t r e s z c z e n i e Badania dotyczyły zastosowania hydrolizy enzymatycznej do utylizacji niestandardowych sztucznych osłonek kolagenowych oraz odpadów powstajcych przy ich produkcji. Stwierdzono, e kolagen był niemal jedynym składnikiem białkowym analizowanego materiału dowiadczalnego. Okrelono warunki proteolizy materiału przy zastosowaniu wybranych preparatów enzymatycznych. Pepsyna w minimalnym stopniu hydrolizowała analizowany materiał kolagenowy, podczas gdy trypsyna, papaina, neutraza
more » ... , papaina, neutraza z Bacillus subtilis, alkalaza z Bacillus licheniformis i esperaza z Bacillus lentus rozkładały go w 62-66% do składników białkowych o zrónicowanej masie czsteczkowej i w 33-38% do zwizków azotowych niebiałkowych. Optymalne warunki temperatury i pH hydrolizy materiału były nastpujce: trypsyna-60 o C, pH-8,0; papaina-60 o C, pH-4,5; neutraza-55 o C, pH-7,0; alkalaza-65 o C, pH-8,0; esperaza-65 o C, pH-8,0. Podczas hydrolizy enzymatycznej ponad 60% hydroksyproliny kolagenu materiału badawczego ulegało przemianie do zwizków niereagujcych z odczynnikiem Ehrlicha. Słowa kluczowe: niestandardowe osłonki kolagenowe, kolagenowe odpady produkcyjne, hydroliza enzymatyczna, pepsyna, trypsyna, papaina, proteazy bakteryjne. Wprowadzenie Zagospodarowanie niestandardowych osłonek oraz odpadów powstajcych w procesie wytwarzania sztucznych osłonek kolagenowych jest niełatwe. Ich dotychczasowa utylizacja polega na spopielaniu. Takie rozwizanie trudno uzna za gospodarczo racjonalne, bowiem wyklucza uytkowe ich wykorzystanie. Z uwagi na du zawarto białka mog by one wykorzystywane do wytwarzania m.in. hydrolizatów białkowych (z przeznaczeniem na dodatki do ywnoci) lub na cele paszowe. Natywny oraz termicznie zdenaturowany kolagen jest hydrolizowany przez enzymy trawienne zwierzt i człowieka, tj. pepsyn i trypsyn [2, 15], enzymy
fatcat:gqjbi57bv5gw5dl3d56ekgklgm