Methods for determination of pesticide adsorption properties and examination of their mobility in soil

Rada Djurovic
2011 Pesticidi i Fitomedicina  
REZIME Sudbina pesticida u zemljištu zavisi od mnoštva faktora, kao i od zastupljenosti i inteziteta procesa, kao što su adsorpcija, degradacija, isparavanje, ispiranje, spiranje, itd. S obzirom da adsorpcioni procesi regulišu koncentraciju slobodne frakcije molekula pesticida, istraživanja u ovoj oblasti su pre svega usmerena na proučavanje ovog procesa, tačnije na određivanje adsorpcionih konstanti i adsorpciono/desorpcionih izotermi koji omogućavaju utvrđivanje karakteristika zemljišta
more » ... ika zemljišta najodgovornijih za zadržavanje ispitivanih pesticida u zemljištu. S obzirom da je od transportnih procesa ispiranje po profilu zemljišta najzastupljenije, i da je njegov intenzitet indirektno određen intenzitetom adsorpcionih procesa, određivanje adsorpcionih konstanti pesticida omogućava i utvrđivanje potencijala ka ispiranju ovih jedinjenja po profilu zemljišta. U ovom radu su predstavljene metode za određivanje adsorpcionih karakteristika pesticida i ispitivanje njihove mobilnosti u zemljištu, pre svega ispiranja po profilu zemljišta. Poseban akcenat je stavljen na "batch" metodu, koja je danas najviše zastupljena, i koja je između ostalog i predložena od strane Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).
doi:10.2298/pif1102089d fatcat:zbpfeyszivh63ikscn4m57wi7i