Döviz Kurundaki Dalgalanmaların Türk Deniz Turizmine Etkisi

Esra Baran, İlke Sezin Ayaz, Abdullah Açık
2019 Journal of Business Management and Economic Research  
Öz Turizm ülkeler için bacasız bir sanayi gibidir ve mal ihracatı yapmaya eşdeğer bir şekilde ülkeye döviz akışı sağlar. Buna ek olarak, turizm bölgelerinde yerel iş gücü fırsatları ve altyapı yatırımları da artmaktadır. Turizm aktiviteleri birçok farklı alanda gerçekleştirebilir ve bunlardan en önemlilerinden birisi yat turizmidir. Bu noktada, turizme olan talebi etkileyen nedenleri incelemek ve gelecekteki turizm politikalarını şekillendirmek için bazı sonuçlar sunmak oldukça önemlidir. Bu
more » ... ça önemlidir. Bu çerçevede, bu çalışmanın amacı turizm talebini etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu düşünülen döviz kuru ile Türk marinalarına gelen yat ve yolcu sayısı arasındaki ekonometrik ilişkiyi tespit etmektir. Veri seti 1988 ve 2016 yılları arasını kapsayan yıllık bazda 29 gözlemden oluşmaktadır. Kurulan modeller en küçük kareler yöntemiyle tahmin edilmiştir. İki ayrı modelde, yat sayısı ve yolcu sayısı bağımlı değişkenler, döviz kuru ise bağımsız değişken olarak konumlandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda, yapısal kırılmaları da dikkate alan modellemeler kullanılarak gelen yolcu ve yat sayısı ile döviz kuru değişkenleri arasında beklenen pozitif ilişki tespit edilememiştir. Bu sonuç yat turizminde döviz kuru dışındaki faktörlerin daha etkili olduğuna işaret etmektedir. Abstract Tourism is like an industry without a chimney for countries and provides an equivalent inflow of foreign currency as exporting goods. In addition, regional labor force opportunities and infrastructure investments also increase in the tourism destinations. Tourism activities can be carried out in many different areas and one of the most important of these is yacht tourism. At this point, it is important to examine the reasons of the changes in the demand for tourism and to present some results in order to shape the future tourism policies. In this context, the purpose of the study is to determine econometric relationship between exchange rate, which is thought to be one of the main determinants of the tourism demand, and the number of foreign yachts and passengers that call Turkish marinas. The data set consists of 29 observations on an annual basis covering the years between 1988 and 2016. The models are estimated by regression analysis using the least squares method. In two separate models, the number of yachts and the number of passengers is selected as dependent variables, and the exchange rate is selected as independent variable. As a result of the study, the expected positive correlation between the number of passengers and yachts arriving in Turkey and exchange rate cannot be identified by the models which take into account structural breaks. This indicates that factors other than the exchange rate are more effective in yacht tourism.
doi:10.29226/tr1001.2019.114 fatcat:e3ddp463xngonewbtsxahact4a