Onco-surgical significance of anatomomorhological specificity of glottic region of the larynx

P. Stankovic, Vojko Djukic, Zeljko Petrovic, A. Mikic, Vladimir Djordjevic, Ljiljana Janosevic
2004 Acta chirurgica iugoslavica  
Iustit~~t za otoriuolariugologiju i luaksilofacijaluu hinugiju KliuiCki ceutar Srbije, Beograd 0 Glotis je srednja etaia larinksa koja podrazr~meva E glasnice, vokalne procesuse aritenoida, prednju i zadnju komisurn. Ovaj region heterogene histo-rnorfoloSke arhitektonike je sa karakteristitnim N specifitnostima: popreCno prugastr gradja unn-Q) tralnjih miSifa, razlitito ramijen spoljabnji i unuk tralnji perihondrijurn, netipitna intmkartilsginoznil polja osifikacije, neuobitajen pripoj miSifs
more » ... jen pripoj miSifs za hrsksvice. Preseci na nivou gornjih povrSina glasnica serijski su mikl-otomirani debljine 3 mikrona. KoriSfena sn stantlardlia histoloSka bojenji~. Mikrofotografisanja su obavljena pod razlititim uvelitavanjima na svetlosnom mikroskopu uz pratefa histomorfometrijska merenja. Kancersko Sirenje je donekle ograniiieno anatomskim barijerama: vokalnirn ligamentom i tetivom prednje komisure, a kasnije i conus elasticusom. Na olakSan~r tumorsku ekstenziju mogu uticati odsustvo uriutraSnjeg perihoridrij~~ma i osifikacija Stitne hrskavice. ~i k r~v a s k u l a r i z a c i j a prednje komisure je od znataja za Sirenje tumora u subglotis i paraglotisni prostor. Uloga ko~nisrlrne li~nfne mreie u lokiilnom Sirenju karcinoma je potpono neizvesna. S i~u r n o da pop -------Sf~j'e,Z=adii j 3 nepoznnti uzroci, koji utitu na puteve i pravce ~i r e r~j a rnalignog hrmora. -KljuCnc reCi: larinks, glotis, histomorrologija, karcinom ranica izmedju supraglotisa i glotisa je delimiCno G j asna, Sto nije sluEaj s podelom iz~nedju glotisa i subglotisa. Prcdnja i zadnja komisura anatomski i topograrski nisu precizno definisane. Glotis nc prelazi nivo visine piriCorn~nog sinusa, a prednjs komisura je u neposrednoj blizini prednjeg pregradnog zida hipofarinksa. Ekstralarinksna razdaljina izmcdju prednje komlsure lasinksa i vratne kiEme je jcdnaka dufini gla~nice'~'. Prcdnja komisura, povezujuCi levi i desni hemilarinks, kao medijalnoopturantni dco, u ncposrednon~ je odnosu i sa oba paraglotisna prostora, a preko tireoepiglotis~log ligamenta, prcdnja komisura je u posrednom odnosu s preepiglotisnom lofom, dok kroz krikotireoidnu membranu moie do-Ci u kontakt s prclarinksnom regijom3 (slika 1). Gomja zadebljala ivica conus elasticusa, koja se pruia od prednjc komisure do vokalnog procesusa, predstavlja vokalni ligament. U glotisu tunica mucosa le2i povrSnije od conus elasticusa i sasloji se od veoma rastresitog epitelijalnog sloja i laminae propriae. Lamina propria je sagradjena od fibroznih i elastiEnih vlakana izmedju kojih se nalaze krvni i i limfni ~udovi",~ Conus elasticus je sagradjen od gustog fibroznog tkiva koje sadr2i isprepletana kolagena i elastiEna vlakna. Ova vlakna ulaze u m. vocalis i izmedju miSiCnih vlakana stapaju se u vezivno tkivo, Ci-neCi Evrstu vezu elastiCnog konusa s vokalnirn miSiem.^"^^ (slika 2). Granica izmcdju inukoze i sub~nukoze, u svim podmCjima glotisa, nije uvek jasna. Submukoza postepeno prelazi u perihondrijum hijaline hrskavice9. U odnnsu na ostale delove glotisa, u prednjoj komisuri &lezdani elerncnti su dobro izraieni, u kontaktu su sa ilezdanim elementima na dnu ventrikulusa i nastavljaju se & m~ --g+ nsto,.+p---------Vaskularizacija prednje komisure u odnosu na ostale delove larinksa je skromno iuaiena, dok je u odnosu na glotis relativno dohro razvijena. Iako je ukazano na odvojenost cirkulacije prednje komisure od supraglotisa, istovremeno nije zapazena separacija u veCini prednjih delova larinksa izmedju glotisa i subglotisa"~12. (Id znaCaja za lokalno i regionalno Sirenje h~mora je i submukozna perivaskularna povezanost donjih delova preepi lotisne loie s R,14 lateralnim delovima paraglotisnog prostora . Glasnice i prednja komisura su siromaSni limfnom mre-Lom. Limfna mreBa prednje komisure u odnosu na ostali deo glotisa je relativno razvijena". DosadaSnjim ispitivan-jell1 nije utvrdjeno da supraglotisna i sithglotisna limfna mlcZa komuniciraju u prednjoj komisuri, ali je zapa8ena njihova povezanost u interaritenoidnom predel~~lG.
doi:10.2298/aci0401013s pmid:15756780 fatcat:wduobbjbgbc5rafksjce7vsydm