Εκπαιδευτική αξιοποίηση κοινωνικού ψηφιακού αποθετηρίου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση [article]

Ευθυμία Σταυριανάκου, University Of West Attica, Ακριβή Κρούσκα, Κλειώ Σγουροπούλου
2022
Από τις αρχές του 21ου αιώνα το κίνημα της Ανοιχτής Εκπαίδευσης έχει αναδειχθεί σε έναν σημαντικό τομέα στον χώρο της εκπαίδευσης. Στενά συνδεδεμένη με αυτήν είναι οι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ), οι οποίοι φιλοξενούνται μεταξύ άλλων σε Ψηφιακά Αποθετήρια. Οι ΑΕΠ παρά τις μοναδικές ιδιότητές τους, την παγκόσμια αναγνώρισή τους και τον αυξανόμενο αριθμό τους, δεν έχουν καθιερωθεί ακόμη. Οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις όταν θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν, μεταξύ των οποίων
more » ... συναντάμε την έλλειψη παιδαγωγικής γνώσης σχετικά με την αξία, τη χρήση, την παραγωγή και την ενσωμάτωση ΑΕΠ στη διδασκαλία. Έρευνες έδειξαν πως αφενός οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν εμπειρία στην προσαρμογή, τη δημιουργία και τον διαμοιρασμό ΑΕΠ είναι πιο πιθανό να αποδεχτούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία, αφετέρου όσοι εκπαιδευτικοί αποκτούν πρόσβαση σε ΑΕΠ εκτιμούν ιδιαίτερα τις δυνατότητες τους. Παράλληλα, πολλά Ψηφιακά Αποθετήρια θεωρούνται ανεπαρκή και όχι ιδιαίτερα γνωστά, αντιμετωπίζοντας προβλήματα, όπως χαμηλή ανιχνευσιμότητα του περιεχομένου τους, το οποίο συχνά είναι ανεπαρκές και ελλιπές, και έλλειψη βοήθειας σχετικά με την εξερεύνηση τους. Ευρύτερος σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η ενίσχυση του κινήματος των ΑΕΠ και η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκε το Κοινωνικό Ψηφιακό Αποθετήριο "nexus", στο οποίο ενσωματώθηκαν στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα από αυτά επιδιώκεται η δημιουργία μιας ανοιχτής και διαδραστικής κοινότητας εκπαιδευτικών, όπου μέσα από την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και τη συνεργασία οι εκπαιδευτικοί θα επιμορφώνονται σχετικά με τους ΑΕΠ. Ειδικότερος σκοπός της έρευνας είναι να εξεταστεί αν η ενσωμάτωση στοιχείων κοινωνικής δικτύωσης σε ένα αποθετήριο μπορεί να επηρεάσει θετικά την εμπειρία των χρηστών του αποθετηρίου, τη συχνότητα πρόσβασης σε αυτό καθώς και τον βαθμό αξιοποίησης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων στη διδασκαλία. Ακολουθήθηκε η ποσοτική ερευνητική μέθοδος, κατά την οποία 32 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αξιοποιήσαν για χρονικό διά [...]
doi:10.26265/polynoe-2833 fatcat:4c2zxurknngdvmcgyhyetlqy7a