Updating and Maintaining Land Parcel Types Through Crowd-Sourced Land Use/Cover Classification [chapter]

Halil Ibrahim Inan, Abdurrahman Geymen, Omer Faruk Inan
2017 Cadastre: Geo-Information Innovations in Land Administration  
Modern (Multi-Purpose) Land Administration Systems have difficulty in managing up-to-date land parcel types. Managing external land use/cover information together with land parcels in an integrated manner may be a robust solution to this problem. In this study, inspired from common international land use/cover classification systems (FAO Land Cover Classification System, CORINE land cover and INSPIRE land use/cover theme) and spatial data management issues within agricultural policy
more » ... on both in EU and in Turkey, a new land use/cover classification system was designed and land use/cover data sets was produced for three districts in Kayseri Province of Turkey. Further, rules for the integration of land use/cover data with cadastral land parcel data and accordingly updating/maintenance procedures were defined. Due to complexity of updating and maintenance procedures, use of crowd sourcing techniques with the contribution of related government agencies and also citizens was proposed. The study has been continuing as a component of a national project no 112Y027 that is financially supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey. ÖZET Modern (Çok-Amaçlı) Arazi İdare Sistemleri güncel parsel türü/cinsi bilgilerini tam manasıyla yönetememektedirler. Farklı kaynaklardan elde edilen arazi örtüsü/kullanımı bilgilerinin parsellerle birlikte bütünleşik olarak yönetimi bu problem için sağlıklı bir çözüm olabilir. Bu çalışmada, uluslararası alanda yaygın olarak bilinen arazi örtüsü/kullanımı sınıflama sistemlerinden (FAO Arazi Örtüsü Sınıflama Sistemi, CORINE arazi örtüsü ve INSPIRE arazi örtüsü/kullanımı teması) ve Avrupa'da ve Türkiye'deki tarım politikası uygulamalarıyla ilgili konumsal veri yönetimi problemlerinden esinlenilerek yeni bir arazi örtüsü/kullanımı sınıflama sistemi tasarlanmış ve Kayseri ilinde üç mahalle için arazi örtüsü/kullanımı veri setleri üretilmiştir. Buna ilaveten, arazi örtüsü/kullanımı verileri ile kadastro parsel verilerinin bütünleştirilmesi için kurallar ve bu doğrultuda güncelleme ve bakım prosedürleri tanımlanmıştır. Güncelleme ve bakım prosedürlerinin karmaşık olması nedeniyle, ilgili resmi kuruluşların ve halkın da katılımı ile kitlesel temin (crowd sourcing) tekniğinin kullanımı önerilmektedir. Bu çalışma, TÜBİTAK tarafından mali olarak desteklenen 112Y027 numaralı ulusal bir projenin bir bileşeni olarak devam etmektedir. TS 2.2 -Public Land Management Procedures and Forest Cadastral Systems Halil Ibrahim Inan, Abdurrahman Geymen and Omer Faruk Inan Updating and Maintaining Land Parcel Types through Crowd-Sourced Land Use/Cover Classification (127)
doi:10.1007/978-3-319-51216-7_6 fatcat:uoxk67xe3beethauh3krtzw32e