Застосування друкованої електроніки для створення активних захисних елементів банкнот

Тетяна Юріївна Киричок
2012 Технологія і техніка друкарства  
Напрям ами створення а тивних захисних елементів є застос вання в бан нотах хімічних сенсорів, еле тронної основи, «роз мних» наноматеріалів та та тильно а тивних п'єзоеле тричних елементів. Зо рема, це можливо реаліз вати, застосов ючи можливості др ованої еле троні и. В статті проаналізовано можливості, а та ож ймовірні проблеми застос вання др ованої еле троні и для створення а тивних захисних елементів бан нот. Створення на бан нотах схем на ор анічних напівпровідни ах може б ти надзвичайно
more » ... орисним доповненням до традиційних техноло ій, що надає можливість отримати бан ноти з а тивним захистом від несан ціоновано о опіювання. Направлениями создания а тивных защитных элементов являются применение в бан нотах химичес их сенсоров, эле тронной основы, « мных» наноматериалов и та тильно а тивных пьезоэлементов. В частности, это можно реализовать, применяя возможности печатной эле трони и. В статье проанализированы возможности и вероятные проблемы применения печатной эле трони и для создания а тивных защитных элементов бан нот. Создание на бан нотах схем на ор аничес их пол проводни ах может быть чрезвычайно полезным дополнением традиционным техноло иям, оторое дает возможность пол чить бан ноты с а тивной защитой от несан ционированно о опирования.
doi:10.20535/2077-7264.1(35).2012.36997 fatcat:uh3i47mrybdjraiq5hvv6ro5e4