İrfan YILDIRIM Şeniz KARAGÖZ 8-10 YAŞ KIZ ÇOCUKLARINDA 12 HAFTALIK TENİS ANTRENMANLARININ GÖRSEL VE İŞİTSEL REAKSİYON ZAMANINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ ÖZET INSPECTION OF THE EFFECTS OF TWELVE-WEEK TENNIS COURSES ON VISUAL AND AUDITORY REACTION TIMES OF 8-10 YEARS OLD GIRL CHILDREN

Yücel Ocak
2011 Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences   unpublished
Bu çalışmada; 12 haftalık düzenli temel tenis antrenmanlarının 8-10 yaş kız çocuklarında görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya 8, 9, 10 yaşlarında 48 çocuk katıldı. Çocuklardan 24'ü kontrol grubunu, 24'üde deney grubunu oluşturmaktadır. Deney grubunu oluşturan 24 çocuk tenise özgü yetenek seçimleri yapılarak belirlendi. 12 hafta devam edecek olan temel tenis antrenmanlarına başlanmadan önce tüm deneklere ön test uygulandı. Ön test olarak tüm
more » ... eklerin ses ve ışığa karşı reaksiyon zamanları ölçüldü. Ön test ölçümlerinden sonra deney grubuna haftada üç gün ve günde 90 dakika olmak üzere 12 hafta temel tenis antrenmanları yaptırıldı. 12 hafta sonunda deney grubunun ve kontrol grubunun son test ölçümleri yapıldı. Yapılan ölçümlerin değerlendirilmesinde SPSS 18.00 paket programından yararlanıldı. 8, 9 ve 10 yaşlarındaki deneklerin ön test (Birinci ölçüm) ve son test (ikinci ölçüm) arasındaki farklılığı belirlemek için Wilcoxon işaret sıra sayıları testi uygulandı. Değişkenler arasındaki anlamlılık değerleri p<0,01 ve p<0,05 olarak belirlendi. Sonuç olarak; 12 haftalık düzenli tenis antrenmanlarının 8-10 yaş tüm deney gruplarında sağ-sol el görsel ve işitsel reaksiyon zamanlarında istatistikî olarak önemli farklılık oluşturarak kısalttığı saptandı. ABSTRACT The aim of this study is to inspect the effects of twelve-week tennis courses on visual and auditory reaction times of the girl children between 8 and 10 years old. 48 children participated in the research at the age of 8, 9 and 10. 24 of children constitute control groub and 24 of them constituted the experimental group. 24 children constituted the experimental groub were determined by conducting elections in tennis-specific abilities. Pre-test administered to all subjects before the start of the basic tennis trainings which will continue for 12 weeks. As a pre-testing, all the subjects' reaction times to sound and light were measured. After the pre-test measurements of the experimental group, for 12 weeks and three days a week and 90 minutes in a day of tennis training base was built. At the end of 12 weeks last-test measurements of experimental group and control group were measured. SPSS 18.00 package program was used to assess the measurements. Wilcoxon sign numbers test has been used for defining the differences of 8, 9 and 10 years aged subjects pre (first measurement) and post (second measurement) tests. Meaningfulness value between variables have been found as p<0,01 and p<0,05. As a result, the 12-week regular tennis trainings of 8-10 years of all experimental groubs were created statistically important differences by shortening right and left hands visual and auditory reaction times.
fatcat:tfdv37mqm5eqbf3oqipb776a2i