The Role of the Introductory Matter in Bilingual Dictionaries of English and Arabic

Hashan Al-Ajmi
2011 Lexikos  
Monolingual and bilingual dictionaries for learners of English as foreign language differ from each other in many aspects. Among the differences are the types of information a dictionary provides outside the A-Z word list, especially in its introductory matter. Yet, dictionary introductions have been referred to rather peripherally in the literature on dictionary users and uses. Within the context of lexicographic practice, this study aims to outline the differences between EFL learner's
more » ... FL learner's dictionaries and bilingual English-Arabic dictionaries, and to determine to what extent a given set of popular dictionaries provide varied and sufficient information in their introductions. Three categories of dictionaries will be the subject of comparison: EFL dictionaries, European bilingual dictionaries, and bilingual dictionaries in the Arab world. Opsomming: Die rol van die inleidende gedeelte in tweetalige woordeboeke van Engels en Arabies. Eentalige en tweetalige woordeboeke vir aanleerders van Engels as vreemde taal verskil in baie opsigte van mekaar. Een van die verskille is die tipes inligting wat 'n woordeboek buite die A-Z-woordelys verskaf, veral in die inleidende gedeelte. Tog is daar slegs in die verbygaan na woordeboekinleidings in die literatuur oor woordeboekgebruikers en -gebruik verwys. Hierdie studie het dit ten doel om, binne die konteks van die leksikografiese praktyk, die verskille uit te stippel tussen EVT-aanleerderswoordeboeke en tweetalige Engels-Arabiese woordeboeke, en te bepaal in watter mate 'n gegewe groep gewilde woordeboeke veelsoortige en genoegsame inligting in hul inleidings verskaf. Drie kategorieë woordeboeke sal die onderwerp van hierdie vergelyking vorm: EVT-woordeboeke, Europese tweetalige woordeboeke en tweetalige woordeboeke binne die Arabiese wêreld.
doi:10.5788/11-0-839 fatcat:2unazjrcpvajrkn72zfkkvwp2q