Review on Core Degradation and Material Migration Research in Light-Water Reactors

Jun Wang, Chen Wang, Kaiyi Shi, Guanghui Su
2018 Frontiers in Energy Research  
doi:10.3389/fenrg.2018.00003 fatcat:2f4uo45z2rer7hcdo6hrrugl34