مقایسه عوامل خطر پره اکلامپسی به تفکیک شدت آن در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا شهر رشت طی سال 1391

سیده هاجر شارمی, فروزان میلانی, زیبا ظهیری, مانوش زنده دل, فاطمه سلامت, بهاره رفیع پور, زینب جاوید
2013 Majallah-i Zanān, Māmā̓ī va Nāzā̓ī-i Īrān  
مقدمه: تظاهرات بالینی، پیامدهای مادری و جنینی و عود بیماری در پره ‌اکلامپسی خفیف و شدید متفاوت است و این منجر به ایجاد این دیدگاه شده که ممکن است پاتوژنز و عوامل خطر انواع پره ‌اکلامپسی متفاوت باشد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه عوامل خطر پره اکلامپسی خفیف و شدید انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 1391 بر روی 498 زن باردار (330 زن باردار سالم و 168 زن باردار مبتلا به پره اکلامپسی) انجام شد. فرم گردآوری داده ها به روش مصاحبه چهره به چهره و استفاده از پرونده تکمیل شد و متغیرهای مورد بررسی سن
more » ... رهای مورد بررسی سن مادر، شاخص توده بدنی، پاریتی، محل سکونت، شغل، گروه خون و RH مادر، بیماری زمینه ای مادر، ازدواج فامیلی، دوقلویی، جنسیت جنین، سابقه قبلی پره اکلامپسی و عفونت ادراری در بارداری فعلی بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های آماری تی تست، آنووا، آزمون تعقیبی توکی، کای اسکوئر و مدل رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: زنان باردار مبتلا به پره اکلامپسی در مقایسه با زنان سالم، مسن تر و دارای شاخص توده بدنی بالاتری بودند. اکثر افراد گروه پره اکلامپسی، RH منفی بودند. بین پره اکلامپسی و متغیرهای سن، شاخص توده بدنی، سابقه سقط، RH، سابقه پره اکلامپسی و فشار خون مزمن ارتباط معنی داری وجود داشت. به ترتیب بعد از فشار خون مزمن، RH منفی و سابقه سقط، احتمال ابتلاء به پره اکلامپسی خفیف را افزایش می داد. شاخص توده بدنی فقط خطر ابتلاء به پره اکلامپسی خفیف را اندکی افزایش داد. مهمترین متغیرهایی که احتمال ابتلاء به پره اکلامپسی شدید را افزایش دادند، RH منفی و سابقه پره اکلامپسی بودند. مولتی پار بودن در برابر خطر بروز پره اکلامپسی خفیف و شدید، اثر حفاظتی داشت. نتیجه‌گیری: عوامل خطر مستقل برای پره اکلامپسی خفیف، فشار خون مزمن، سابقه سقط، شاخص توده بدنی و برای پره اکلامپسی شدید، فقط سابقه پره اکلامپسی است. RH منفی، تنها عامل خطر مشترک پره اکلامپسی خفیف و شدید است که قدرت ارتباط آن با این دو نوع پره اکلامپسی، متفاوت است.
doi:10.22038/ijogi.2013.1921 doaj:5a039aa0fc9345c39db9f3227d690c39 fatcat:vi74xqaqwzexlbbsrjuu5v7j4q