Direction of subject action: efficiency of teacher's abundant knowledge
Режисура предметної дії: ефективність надлишкових знань учителя

Viktor Mozghovyi, «Mykolayiv Branch of the Kyiv National University of Culture and Arts»
2020 Image of the modern pedagogue  
№ 3 (192) 2020 ISSN 2522-9729 (online) Мозговий В. Л. C РЕЖИСУРА УРОКУ P У Запропоновано нове семантичне наповнення поняття «надлишкові знання учителя», охарактеризовано його функціональність у контексті режисури предметної дії. На основі методичних умов організації сучасного уроку обґрунтовано ефективність використання надлишкових знань учителя у формуванні мотиваційного поля навчально-пізнавальної діяльності. Акцентовано увагу на тому факті, що вказане явище має місце в педагогічній практиці
more » ... чителя і певною мірою впливає на формування індивідуального стилю педагогічної діяльності, а з рештою стає однією із методичних звичок учителя-предметника. Визначено доцільність дослідження впливу надлишкових знань учителя на формування компетентностей учня Нової української школи. Ключові слова: надлишкові знання учителя; режисура предметної дії; сучасний урок; методичні умови Mozghovyi Viktor. Direction of Subject Action: Efficiency of Teacher's Abundant Knowledge. The new semantic meaning of concept «teacher's abundant knowledge» has been proposed, the functionality in the context of direction of subject action are described in the paper. The efficiency of the using of teacher's abundant knowledge in forming of the motivational branch of education-cognitive activity has been justified. Attention is accented on the importance of this phenomenon in pedagogical to practice. It has a significant influence on forming of individual style of teacher's pedagogical activity and becomes one of teacher's methodical habits. Expediency of research of influence of teacher's abundant knowledge on forming of New Ukrainian school student's competences has been defined. Мозговий Віктор Леонідович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри культурології Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв», директор громадської науково-педагогічної організації «Академія педагогічної майстерності та навчання дорослих імені І. А. Зязюна» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Україна Mozghovyi Viktor, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Cultural Studies of the Separate Subdivision «Mykolayiv Branch of the Kyiv
doi:10.33272/2522-9729-2020-3(192)-50-54 fatcat:v7bhe7eyxbflpnvtmboe63724q