SOJUSZ MAREK: ELEMENT KONSTRUKCJI STRATEGII MARKETINGOWEJ ORGANIZACJI NAUKOWEJ SOJUSZ MAREK: ELEMENT KONSTRUKCJI STRATEGII MARKETINGOWEJ ORGANIZACJI NAUKOWEJ BRAND ALLIANCE. BUILDING BLOCK FOR SCIENTIFIC ORGANISATIONS´MARKETING ORGANISATIONS´MARKETING STRATEGY

Redler
2016 MINIB   unpublished
Niniejsza praca porusza kwestię sojuszów market jako części strategii marketingowej organizacji naukowej. Chociaż sojusze market stały się dość popularne w przypadku produktów konsumenckich, zdają się one być wyjątkami w kontekście marketingowym organizacji akademickich, lub naukowych. Na tym tle niniejsza praca rozwija podejście oparte na sojuszu marek biorące pod uwagę wymogi strategicznego marketing or-ganizacji naukowych. Punktem startowym dyskusji są sojusze marek jako podkategoria
more » ... odkategoria kombinacji marek. Ponadto, niniejsza praca naświetla możliwości dla organizacji naukowych powiązane podejściem sojuszu marek, a także, z bardziej ogólnej perspektywy, największe zagrożenia. Artykuł również skupia się na mo-delowaniu struktury efektów sojuszu marek opartego na klientach, odnosząc się do behawioralnego, opar-tego na nauce ujęcia marki, które definiuje markę jako psychologiczną reakcję na ekspozycję elementów marki takich jak nazwa, logo, lub symbole. W tym kontekście zostają także zbadane warunki osiągnięcia sukcesu. Dalej, istotne elementy zarządzania sojuszem marek zostają omówione, a ich zastosowanie w od-niesieniu do organizacji naukowych zostaje wyjaśnione. Aspekty takie jak np. wybór i ocena marki partner-skiej, pozycjonowanie sojuszu marek, lub monitorowanie działanie sojuszu marek zostają naświetlone. W odniesieniu do praktycznego zastosowania, również czynniki i wymagania dla osiągnięcia sukcesu przez sojusz marek zostają nakreślone. Streszczenie Słowa kluczowe: Sojusz marek, co-branding, strategia marki, kombinacja marek, sukces marki Summary
fatcat:rdjpbgtpufda5gwwr3n6ggqx4q