Dynamic random access memory devices based on bismuth sulfide nanoplates prepared from a single source precursor

Gao-Yan Liu, Ling-Yun Xu, Feng Zhou, Yong Zhang, Hua Li, Qing Feng Xu, Jian Mei Lu
2013 Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP  
doi:10.1039/c3cp50700a pmid:23752653 fatcat:ppqstmz6yjf53dfsj3xnuxtb5a