Hoarding Behavior in Three Different Types of Dementia Cases

Bilgen Bicer Kanat, Umut Altunoz, Sevinc Kirici, Gulbahar Bastug, Erguvan Tugba Ozel Kizil
2016 Turk Psikiyatri Dergisi  
ÖZET Giriş: Gereksinim duyulmayan, maddi değeri düşük, kullanılmayacak durumda olan nesne ya da eşyaların toplanması ve saklanması olarak tanımlanan biriktirme davranışı yaşlılarda gençlere kıyasla daha sık görülmektedir. Demansta da biriktirme davranışının yaygınlığının %22 civarında olduğu bildirilmektedir. Bu makalede yaşlılarda, özellikle demansı olan yaşlılarda sık görülen bu bozukluğa klinisyenlerin farkındalığını arttırmak amacıyla biriktiriciliği bulunan üç farklı tipte demans olgusu
more » ... ulmuştur. Olgular: Bu olgulardan ilki yakınlarından sözel ve fiziksel ajitasyon gibi davranış değişiklikleri ortaya çıkmadan önce eski eşyaları biriktirdiği öğrenilen ve frontotemporal demans tanısı alan bir hastadır. İkinci olgu unutkanlık yakınmaları ile başvuran, Alzheimer Hastalığı'na bağlı demans tanısı alan ve izleminde kağıt biriktirme davranışı sergileyen bir hastadır. Diğer olgu ise görsel varsanılar, unutkanlık, eski eşyaları biriktirme ve depresif belirtileri olan, Lewy Cisimcikli Demans tanısı alan bir olgudur. Tartışma: Üç farklı türde demans tanısı alan olguda demansın erken evrelerinde biriktirme davranışının bulunduğu dikkat çekmektedir. Yaşlılık çağında başlayan biriktirme davranışının demans için öncül belirtilerden olabileceği veya demans sürecinde biriktirme davranışının ortaya çıkabileceği akılda tutulmalıdır. Anahtar Sözcükler: Biriktirme davranışı, demans, yaşlılık SUMMARY Hoarding Behavıour in Three Different Types of Dementia Cases Introduction: Hoarding behaviour, which is generally defined as collecting and keeping unnecessary, cheap objects or things that can not be used, is more common in elderly than young people. The prevelance of hoarding behaviour in dementia was reported as 22%. In this paper, three different types of dementia cases are presented in order to emphasize the clinical awareness for hoarding disorder, which is common in the elderly, especially those with dementia. Cases: The first case is a patient with a diagnosis of frontotemporal dementia who was collecting old things before the appearance of bahavioural changes like verbal and physical agitation. The second one is a patient who was admitted with complaints of forgetting, diagnosed as having Alzheimer's Disease and presented with paper hoarding behavior in his clinical follow-up. The last patient was presented with visual hallucinations, forgetting, collecting old things and depressive symptoms. He received a diagnosis of Lewy body dementia. Discussion: It is prominent that all three different dementia cases hoarding behavior at early stages of dementia. It should be kept in mind that hoarding behavior which begins at late life might be a sign of dementia or it might appear in the dementia process.
doi:10.5080/u7992 fatcat:hgspgpvm2fgl3fguvkq7azsmt4