Determination of the Use of Financial Information in Internal Communication: The Case of Hotel Organizations

Doğan ÇAPRAK, Tuğba UÇMA UYSAL
2019 International Journal of Contemporary Tourism Research  
ÖZET Küreselleşme ve bilgi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte örgütler arası rekabet koşulları değişmiştir. Örgüt içi iletişimin kalitesi rekabette önemli bir rol oluşturmaktadır. Bilindiği gibi örgütlerin etkili performans sağlaması finansal raporlamanın kalitesi ve güvenilirliği ile mümkündür. Bu çerçevede örgüt içi finansal veri açıklamalarının kalitesi ve miktarı çalışanların performansına ve örgütün hedeflerine ulaşmasına doğrudan etki yapmaktadır. Açıklamalar doğrultusunda çalışmada
more » ... iye destinasyonundaki otel işletmelerinin iç iletişim süreçlerinde finansal verilerin nasıl kullanıldığını araştırmak çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışmanın temel amacına bağlı olarak Fethiye'de bulunan dört ve beş yıldızlı 22 otel işletmesinin yöneticileri yarı yapılandırılmış görüşme yapılmıştır. Çalışma sonucunda, örgüt içi iletişimde finansal verilerin kullanımları belirlenerek ihtiyaç duyulan finansal iletişim eğitiminin ne şekilde yapılacağı ve hangi iletişim araçları kullanılarak işletme içinde iletişimin yaygınlaştığı bulunmuştur. ABSTRACT With the development of globalization and information technologies, competition conditions among organizations have changed. The quality of internal communication plays an important role in competition. As it is known, effective performance of organizations is possible with the quality and reliability of financial reporting. In this context, the quality and quantity of internal financial data disclosures have a direct impact on the performance of employees. In line with the explanations, the main purpose of this study is to investigate how financial information is used in the internal communication processes of hotel organizations in Fethiye destination. Depending on the main purpose of the study, the managers of 22 five and four star hotels in Fethiye were semi-structured interviewed. As a result of the study, the usage of financial information in the internal communication was determined and how the
doi:10.30625/ijctr.581897 fatcat:3aqgor3w4jde3eugxi75aghofe