FİNLANDİYA ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ

Munise DURAN, Ayşe Nazenin TAŞTEKİN
2020 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi  
Öz Erken çocukluk eğitimi tüm dünyada üzerinde önemle durulan eğitim basamaklarından biridir. Ülkelerin bu konuda birbirlerini etkilemeleri programların geliştirilmesi açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Finlandiya'nın son yıllarda eğitimdeki başarısı eğitim programları için örnek teşkil etmektedir. Bu bağlamda bu araştırmanın amacı Finlandiya erken çocukluk eğitimini çeşitli değişkenler (amacı, dili, süresi, kapsamı vb.) açısından incelemektir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizinin
more » ... doküman analizinin kullanıldığı bu çalışmada Finlandiya erken çocukluk eğitimi derinlemesine incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulguların sonuçlarına göre; Finlandiya'da erken çocukluk eğitimi yerel yönetimlerin sorumluluğunda ebeveynlerin yükümlülüğüne bırakılmıştır. Erken çocukluk eğitimi anaokullarında verilen okul öncesi eğitim, gündüz bakım ve aile gündüz bakım evlerinde gerçekleştirilen etkinlikler ve açık havada ya da uygun mekânlarda yapılan aktivitelerle gerçekleşmektedir. Okul öncesi eğitim zorunlu eğitime başlanmadan bir önceki yıl Fince, İsveççe ve Sami dillerinde ücretsiz olarak yürütülmektedir. Programın temel hedefi aile ile iş birliği içinde, çocuğun büyüme, gelişme ve öğrenme koşullarını iyileştirmek, oyun ve olumlu öğrenme deneyimleri ile çocukların sosyal becerilerini geliştirerek olumlu benlik algısını güçlendirmektir. Bu amaçla müzikal, güzel sanatlar, el sanatları, sözlü ve 1 Makale Geliş/Kabul Tarihi Abstract Early childhood education is one of the education steps that is emphasized all over the world. The fact that countries affect each other in this regard is an indispensable element for the development of programs. Finland's success in education in recent years also sets an example for educational programs. In this context, the purpose of this study is to examine Finnish early childhood education in terms of various variables (purpose, language, duration, scope, etc.). In this study, in which document analysis, one of the qualitative research methods, was used, Finland early childhood education was examined in depth. According to the results of the findings obtained from the research; In Finland, early childhood education is left to the responsibility of parents under the responsibility of local governments. Early childhood education takes place through preschool education, day care and family day care homes and activities carried out outdoors or in suitable places in kindergartens. Preschool education is carried out in the previous year as a part of early childhood education, before compulsory education begins. Preschool education is carried out free of charge in Finnish, Swedish and Sami languages. The main goal of the program is to improve the child's growth, development and learning conditions in cooperation with the family, to strengthen the social skills of children and positive self-perception of the child through play and positive learning experiences. For this purpose, musical, fine arts, handicrafts, oral and physical expression, mathematics activities, technology and environmental activities, physical activity, food, consumption, health and safety activities are planned.
doi:10.33437/ksusbd.721284 fatcat:q2is7gkbhjcz3lslpt6kk7uyni