Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Algılarına Göre Okul Öncesi Öğretmenliğine İlişkin Görüşleri

Sema Öngören
2019 OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi  
Öz Öğretmenlik mesleği tercihlerinde toplumsal cinsiyet algısının önemli bir etken olduğu günümüzde özellikle okul öncesi öğretmenliği gibi kadınlar için daha uygun görülen bir alanda eğitim alan kadın ve erkek öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyete duyarlı olarak yetişmeleri ve mesleklerine karşı olumlu bir algıya sahip olmaları nitelikli bir öğretmen olmanın ilk adımı olarak düşünülebilir. Bu araştırma, öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarına göre okul öncesi öğretmenliğine
more » ... n görüşlerini incelemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması desenine uygun olarak yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi ABD lisans programında öğrenim gören 105 öğretmen adayı oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve elde edilen veriler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda okul öncesi öğretmen adaylarının okul öncesi öğretmenlik mesleği ile ilgili bazı cinsiyetçi kalıp yargılara sahip olmakla birlikte, genel olarak bu meslek ile ilgili olumlu bir yaklaşıma sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar doğrultusunda, öğretmen adaylarının mesleklerine karşı pozitif cinsiyet algısı oluşturabilmeleri için gerekli çalışmaların yapılması önerilmektedir. Anahtar Kelimeler: Öğretmen adayı, Toplumsal cinsiyet, Okul öncesi öğretmenliği .
doi:10.26466/opus.516102 fatcat:fd4wlhk655ctxljgnx26wegukq