A Combined Extractive with Abstractive Model for Summarization

Wenfeng Liu, Yaling Gao, Jinming Li, Yuzhen Yang
2021 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2021.3066484 fatcat:b6frls6425f53njifqt7z5atlu