ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK PROGRAMLAMA ÖZ YETERLİLİK ÖLÇEĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Esra CESUR ÖZKARA, Tuğba YELKEN
2020 Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama  
ETKU Dergisi 2011 yılından itibaren yılda iki defa düzenli olarak yayınlanmaktadır. Educational Technology Theory and Practice Journal is published regularly twice a year since 2011. Öz Bu çalışma ile, ortaöğretim öğrencilerine yönelik programlamaya ilişkin öz yeterliliklerini belirlemek için kullanılabilecek bir ölçme aracı geliştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2017-2018 eğitim öğretim yılının bahar döneminde Mersin Yenişehir ilçesinde bulunan bir Anadolu lisesinde Bilgisayar Bilimi
more » ... Bilgisayar Bilimi dersi alan 367 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışma grubundan elde edilen verilerle açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi gerçekleştirilmiştir. Açımlayıcı faktör analizi ile 3 faktörden oluşan, 18 maddelik ölçme aracına ulaşılmış, faktörlerin ölçeğe ilişkin açıkladıkları toplam varyans % 59.068 bulunmuştur. Ölçeğin güvenirliği için madde analizine dayalı olarak hesaplanan Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı tüm faktör için 0.922 bulunmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek amacıyla açımlayıcı faktör analizinde Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı 0.938 hesaplanmıştır. Bartlett Küresellik sonuçlarına göre ki-kare değerinin anlamlı olduğu görülmüştür (x 2 (153)= 3134.26; p=.<.01). Gerçekleştirilen doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ölçek modelinin uygunluğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: Programlama; programlama öz yeterliliği; programlama öz yeterliliği ölçeği; öz yeterlilik; ölçek geliştirme. Abstract This study aims to develop a scale for the assessment of the computer programming selfefficacy for high school students. The study group included 367 students who studied Computer Science lesson in an Anatolian high school in Yenişehir district of Mersin in the spring of 2017-2018 academic year. Exploratory and confirmatory factor analyzes were performed with the data obtained from the study group. As a result of the explanatory factor
doi:10.17943/etku.632606 fatcat:mubhrhxvr5czjoqtryye5fg5we