Phân lập, nhận diện vi khuẩn phân hủy cellulose từ sùng (Holotrichia parallela) và trùn đất (Lubricus terrestris)

Mai Thi, Nguyễn Hữu Hiệp, Dương Ngọc Thúy
2017 Can Tho University Journal of Science  
Isolation and identification of cellulose degrading bacteria from Holotrichia parallela and Lubricus terrestris
doi:10.22144/ctu.jvn.2017.040 fatcat:hw3caokh4bfwdento2snsuxsoe