MULTICULTURALISMUL ªI COMUNITARISMUL NON-EUROPEAN. O PERSPECTIVÃ SOCIETALÃ DENSÃ

Lucian-ªtefan Dumitrescu
unpublished
By employing a philosophical perspective, the article seeks to explore the interaction between multiculturalism and a non-European communitarianism. This special type of communitarianism rests on a thick perspective about culture unlike its Western counterpart which draws on a thin way of understanding culture. For it employs a secular perspective about culture, multiculturalism will not be able to accommodate ethno-religious groups that view culture in a thick, rather than a thin manner, so
more » ... thin manner, so runs the argument used by the non-European communitarists. Therefore, the citenization process used by different Western states will fail to create inclusive collective identities for their Muslim citizens. Keyword: liberalism, communitarianism, multiculturalism, thin societal culture, thick societal culture. Cine sunt comunitariºtii? Se poate afirma cã filosofii comunitariºti sunt de fapt liberali reºapaþi? Germenii filosofiei politice a multiculturalismului au fost sãdiþi în anii '70-'80 în cadrul dezbaterii dintre adepþii liberalismului ºi cei ai comunitarismului. Câº-tigul major al acestui schimb de idei, dincolo de eclozarea multiculturalismului, rezidã în relevarea faptului cã liberalismul nu este o viziune monoliticã, do-minatã de un consens absolut, ci mai degrabã o familie de idei între care existã clivaje mai mult sau mai puþin adânci. Fãrã discuþie, liberalismul are o premisã stabilã, de facturã kantianã. Este vorba despre respectul pentru demnitatea ºi valoarea moralã a fiecãrui individ. De aici, accentul pe principiul libertãþii individuale. Tot aici îºi are obârºia ºi ideea centralã a liberalismului, aceea po-trivit cãreia orice regim politic are obligaþia sã susþinã drepturile individuale ale cetãþenilor sãi, ceea ce presupune limite instituþionale de naturã sã diminueze puterea politicã a statului în interacþiunile cu cetãþenii. În absenþa acestor limite Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XII, 4, pp. 26-42, Bucureºti, 2015.-* Cercetãtor ºtiinþific dr. la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române.
fatcat:kxeirbix7nhuvijq3ohewpcisy