NAUKI O RODZINIE

Ks Czupryński, Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztynie
unpublished
Przygotowanie do małżeństwa w obliczu współczesnych wyzwań kulturowych Słowa kluczowe: narzeczeni, przygotowanie do małżeństwa, sakrament małżeństwa, rozwód, duszpasterstwo rodzin. Na bazie doœwiadczenia pracy duszpasterskiej i psychologicznej wœród ma³¿onków, a tak¿e na podstawie wyników badañ przeprowadzonych wœród narzeczonych mo¿na stwierdziae, ¿e przes³anki, na podstawie których m³odzi lu-dzie decyduj¹ siê na zawarcie ma³¿eñstwa s¹ niedojrza³e. Okazuje siê, ¿e nierzadko jedynym lub g³ównym
more » ... motywem dla takiej decyzji jest atrakcyjnoœae seksualna, presja otoczenia, bli¿ej nieokreœlone uczucie zakochania 1. Czêsto decyzje o za-warciu sakramentalnego ma³¿eñstwa podejmuj¹ osoby, które nie rozumiej¹ jego istoty, kwestionuj¹ jego nierozerwalnoœae, akceptuj¹ ró¿ny stopieñ rozwi¹z³oœci, wykluczaj¹ posiadanie potomstwa 2. Zdarza siê, ¿e podstaw¹ zawarcia ma³¿eñ-stwa jest obyczaj, presja rodziny i œrodowiska 3. Z pewnoœci¹ w³aœnie w obsza-rze motywacji nale¿y upatrywaae przyczyn coraz wiêkszej liczby rozwodów i ma³¿eñstw w kryzysie. Dostrzega siê, ¿e przyczyna wielu nieszczêœliwych ma³-¿eñstw le¿y w wielkim poœpiechu i lekkomyœlnoœci przy ich zawieraniu, niedoj-Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr Wojs³aw Czupryñski, Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki, Uniwer-sytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, czuwoj@wp.pl. 1 J. Goleñ, Motywy zawarcia ma³¿eñstwa sakramentalnego. Studium z duszpasterstwa rodzin w œwietle badañ narzeczonych, Lublin 2013, s. 15–16. 2 T. Jakubowicz, Dojrza³oœae do ma³¿eñstwa – wybór wspó³ma³¿onka, Katecheta 3 (2000), s. 22–28. 3 M. Dziewiecki, Rodzina domem mi³oœci i ¿ycia, Instytut Edukacji Narodowej, Lublin 2011, s. 78–79.
fatcat:2ce333fza5d2dgas6enksab5c4