BUZAĞI İSHALLERİNDE ROTAVİRUS VE CORONA VİRUSLARlN ROLÜ

ALKAN Feray
1998 Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi  
The coronaviruses and rotaviruses cause infection characterized with diarrhea in newbom animals and theyare widespread all countries. In this research. faeces samples obtained from 83 calves with diarrhea were tested for derectioıı of rota-and coronaviruses using EL/SA technique. It is found that 52 (61.4%) of tested faeees samples contained coronaviruses and/or rotavirus.ln 37 ofthese calves (71.1%) BRV was the only agent deteeted and BCV (15.4%) was the only agent detected in the remaining 8
more » ... in the remaining 8 calves. Concurrent infections of BRV and BCV were detected in 7 calves. This is the flrst investigation of which coronaviruses were diagnosed in diarrhetic calves in Turkey. Özet: Rotavirus ve coronaviruslar yenidoğanlarda ishal ile karakterize bir enfeksiyonun nedeni olup, tüm dünyada yaygındırlar. Bu araştırmada. ishal semptomu gösteren 83 buzağıdan sağlanan gaita örneklerinden 52 adetinde (% 61.4) araştırılan viruslardan en az birisinin ( BRV ve/veya BCV) varlığı tespit edildi. 52 olgunun 7 adetinde (% 13.4) BRV ve BCV ile mix enfeksiyon saptanırken. 37 (% 71.1) olguda sadece BR V ve 8 (% 15.4) olguda da sadece BCV ile enfeksiyon saptandı. Bu araştırma, Türkiye 'de ishalli buzağılarda coronavirusların varlığına ile ilgili ilk çalışmadır. Anahtar Kelime/er: Buzağı, rotavirus. coronavirus, antijen.
doi:10.1501/vetfak_0000000609 fatcat:am46sna7jrcl5bmgirmbinawwy