Otwarte Fundusze Emerytalne — przegląd istotnych zmian ustawodawstwa w latach 1999–2019

Adam Andrzej Koronkiewicz
2019 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne  
Tematyka niniejszego artykułu skupia się na wyodrębnieniu i opisaniu istotnych zmian ustawodawstwa dotyczącego funkcjonowania Otwartych Funduszy Emerytalnych OFE jako instytucji realizujących zadania kapitałowego filaru polskiego systemu emerytalnego. Celem opracowania jest ocena, czy poszczególne nowelizacje były zmianami paradygmatycznymi czy parametrycznymi, czy miały ograniczający wpływ na funkcjonowanie OFE oraz czy można je zakwalifikować do długofalowego procesu wygaszania rynku tych
more » ... ytucji. W artykule zastosowano dogmatycznoprawną analizę tekstu prawnego, zarówno obowiązujących aktów prawnych, jak i ich historycznych wersji, przy wykorzystaniu metody porównawczej. Phasing-out of the Open Pension Fund market — revision of the legislative changes over the years 1999–2019This article focuses on the subject of the separation and description of significant changes in legal acts that are the basis for the activity of Open Pension Funds OFEs as institutions that perform the tasks of the capital pillar in the Polish pension system. The aim of the study is to assess whether individual amendments were structural or parametric changes, whether they had a limiting effect on the activity of open pension funds and whether they could be qualified for the long-term phasing-out process of the market of these institutions. The article uses dogmatic legal analysis of the legal text, both legal acts in force and their historical versions using the comparative method.
doi:10.19195/1733-5779.28.23 fatcat:cf3wf33uhjeddec47vtaflbtby