The relationship between suicide attempt and smoking, alcohol and substance use and psychosocial characteristics in adolescents

Denizhan BAGRUL, Fatma İnci ARIKAN
2020 Cumhuriyet Medical Journal  
Objective: Our study mainly aims to identify the relationship between suicidal behavior and psychosocial factors, and smoking, alcohol and substance use habits. Method: The study group consisted of 188 adolescents aged 13-18, who applied to Pediatric Emergency Outpatient Clinic due to suicide attempt between November 2011 and December 2012, and a control group of 142 adolescents who applied to the outpatient clinics. The Demographic Questionnaire Form and Substance Use Form employed in the
more » ... mployed in the study was applied to all the cases by the researcher. The cases were also asked to complete a Beck Depression Inventory. Results: In this study, 83.2% of the suicide attempt cases consisted of girls and the mean age was 15.5 years. It was determined that, in relation to the control group, the educational life period of those who attempted suicide was shorter (p=0.002), they more frequently come from a divorced family (p=0.02), their parents have a lower level of education (p=0,015; p=0,04, respectively), and their parents more frequently use cigarette and alcohol. Use of cigarette among those who attempted suicide was ascertained to be at a high level, which was significant in relation to the control group (p=0.001). Though use of alcohol and substance among those who attempted suicide were determined to be at a higher level in relation to the control group, it was not significant statistically. In cases with repeated suicide attempts, the use of cigarette, alcohol and substance was found to be increased evidently. Depression scale points of those who attempted suicide were significantly higher than that of the control group (p=0.001) Conclusions: It was found that various factors play a role on suicidal behavior among adolescents. In addition to demographic factors such as gender, education level, family structure, family characteristics and parents' educational level, previous suicide attempt, smoking, alcohol and substance use, depressive mood were also found to be closely correlated with suicidal behavior. Further studies on determinants of suicidal behavior and determination of risk factors will guide professionals working on this subject to foresee suicide attempts. ÖZET Amaç: Çalışmamızın temel amacı, intihar davranışı ile psikososyal özellikler, sigara, alkol ve madde kullanım alışkanlıklarının ilişkisini ortaya koymaktır. Yöntem: Kasım 2011 ile Aralık 2012 tarihleri arasında S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'ne intihar girişimi nedeniyle başvuran, 13-18 yaşları arasındaki 188 ergen çalışma grubunu ve polikliniklere başvuran 142 ergen kontrol grubunu oluşturdu. Çalışmada kullanılan Demografik Anket Formu ve Madde Kullanım Formu araştırmacı tarafından tüm olgulara uygulandı. Ayrıca olguların Beck Depresyon Ölçeği'ni tamamlamaları istendi. Bulgular: Bu çalışmada, intihar girişiminde bulunan ergenlerin % 83,2'sini kız olguların oluşturuyordu ve ortalama yaş 15,5 yıl idi. İntihar girişiminde bulunanların kontrol grubuna göre eğitim süreleri daha kısa (p=0,002), daha sık parçalanmış aileden geldikleri(p=0,02), anne ve babalarının daha düşük eğitim düzeylerine sahip oldukları (p=0,0015, 0,04,sırasıyla), İntihar girişiminde bulunanlarda sigara kullanımı kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksek saptandı (p< 0.001). Alkol ve madde kullanımında intihar girişiminde bulunanlarda kontrol grubuna göre daha yüksek kullanım oranları saptanmasına rağmen istatistiksel olarak anlamlı değildi. Tekrarlayan intihar girişiminde bulunanlarda sigara, alkol ve madde kullanımı belirgin artmış olarak saptandı. İntihar girişiminde bulunanların kontrol grubuna göre depresyon ölçeğinden aldıkları puanlar anlamlı olarak daha yüksekti (p=0,001). Sonuç: Ergenlerde intihar davranışında birçok faktörün etkili olduğu görülmüştür. Cinsiyet, eğitim düzeyi, aile yapısı, aile özellikleri, anne-baba eğitim düzeyi gibi demografik faktörlerin yanında daha önceden intihar girişiminde bulunma, sigara, alkol ve madde kullanımı, depresyon ve umutsuzluk durumunun intihar davranışını ile yakından ilişkili olduğu saptanmıştır. İntihar girişiminin belirleyicisi olma özelliğini taşıyan bulgular konusunda yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması ve risk faktörlerinin belirlenmesi, bu konuda çalışan profesyonellerin intihar girişimini önceden saptayabilmeleri konusunda yol gösterici olacaktır. Anahtar sözcükler: Ergen; intihar girişimi; madde kullanımı; depresyon
doi:10.7197/cmj.vi.553903 fatcat:u2u2vjc6yfhpfdge6ilaqsg3hy