Report on Global Environment Competitiveness of Egypt [chapter]

Li Jianping, Li Minrong, Wang Jinnan, Li Jianjian, Su Hongwen, Huang Maoxing
2014 Current Chinese Economic Report Series  
doi:10.1007/978-3-642-54678-5_49 fatcat:afnwr4vj6fb7fl64hnkoxttxp4