Soil microbial community dynamies in the Zeekoegat Conservation Agriculture trial, Roodeplaat

J. Habig
2013 South African Journal of Science and Technology  
Soil microbial community dynamies in the Zeekoegat Conservation Agriculture trial, Roodeplaat. An increasing demand exists to quantify impacts of agricultural management practices on biological properties of soil. Despite variations in soil microbial biodiversity and enzyme activities within a season under different cropping systems and tillage practices, preliminary results indicated that reduced tillage practices had a more favourable effect on soil microbial community dynamics than
more » ... mics than conventional tillage practices. Doel 'n Toenemende aanvraag bestaan om die invloed van verskeie landboubestuurspraktyke op die fisiese-, chemiese-en biologiese eienskappe van grond te kwantifiseer. Dit is noodsaaklik om die volhoubaarheid van voorgestelde praktyke ter bevordering van grondkwaliteit te verseker. Terwyl die invloed van landboupraktyke soos grondbewerking, wisselbou, bemesting, en besproeiing op grondfisies-chemiese eienskappe bekend is, is beperkte inligting beskikbaar aangaande die invloed van dieselfde praktyke op biologiese eienskappe van grond. Mikrobiese gemeenskapsdiversiteit is 'n integrale deel van die grondkwaliteit en noodsaaklik vir die instandhouding van die ekosisteem wisselwerking. Basislyn data oor die invloed van landboubestuurspraktyke op grondmikrobiese gemeenskappe is egter selde beskikbaar vir Suid-Afrikaanse landbougrond. Die bestudering van bestuurspraktyk-invloed op grondmikrobiese diversiteit en -aktiwiteit kan navorsers in staat stel om biologiese indikators te ontwikkel vir volhoubare gewasproduksie. Met die huidige Zeekoegat Bewaringsboerdery-proef word juis getrag om sulke indikators te identifiseer. Materiaal en metodes Saamgestelde grondmonsters is versamel vanuit elke behandeling van die Zeekoegatproef se konvensionele-(CT) en verminderde bewerking (RT) persele tydens Oktober 2008 (seisoen 1) en Oktober 2009 (seisoen 2). Grondmonsters bestem vir grondmikrobiese funksionele diversiteitsontledings en ensiem-aktiwiteit is voorberei en gestoor teen ± 5°C voor ontleding. 'n Gedeelte van die grondmonsters is verdun en in Biolog EcoPlates TM (Biolog ® Inc., Hayward, USA) geïnokuleer, waarna die plate teen 25°C geïnkubeer is. Optiese digtheidslesings (590 nm) is geneem en verwerk om die gemiddelde putjie kleurontwikkeling (AWCD) te bepaal. Diversiteitsindekse is gebruik om funksionele diversiteit van grondmikrobiese gemeenskappe te bepaal. Die vermoë van grondmikrobiese gemeenskappe om koolstof (C), fosfor (P), en stikstof (N) te verkry, is bepaal deur ß-glukosidase, alkaliese fosfatase, suur fosfatase, en urease ensiemaktiwiteit ontledings. Data is onderwerp aan nie-parametriese statistiese ontleding deur gebruik te maak van STATISTICA 6 (Statsoft, Inc © ). Gemeenskapsvlak fisiologiese profiele is statisties ontleed met behulp van hoofkomponent analises (PCA), groeperingsontledings, en homogeengroepering met Fisher se Kleinste Beduidende Verskil (LSD). Biodiversiteit is bepaal deur die Shannon-Weaver indeks en substraat-gelykheidsindeks. Resultate Ten spyte van variasie in grondmikrobiese diversiteit binne 'n seisoen onderhewig aan verskillende wisselbou en grondbewerkingspraktyke, was die mikrobiese diversiteit onderhewig aan monokultuur mielie-en mielie of vertraagde tussenverbouing stabiel, terwyl duidelike verskille waargeneem is by mielie of peulgewas wisselbou tydens seisoen 1 en seisoen 2. Volgens die Shannon-Weaver indeks het RT 'n hoër grondmikrobiese diversiteit getoon tussen seisoen 1 en seisoen 2, terwyl grondmikrobiese diversiteit in CT onveranderd gebly het. Teen die einde van seisoen 2, het die substraat-gelykheidsindeks 'n hoër grondmikrobiese diversiteit getoon in mielie of peulgewas wisselbou, as in monokultuur mielie-en mielie of vertraagde intergewas verbouing. Gevolgtrekking Grondvrugbaarheid en ekosisteem-werking word geëvalueer deur ensiem-aktiwiteit in verhouding tot die sirkulering van koolstof, stikstof en die vrystelling van anorganiese fosfor in grond na Scan this QR code with your smart phone or mobile device to read online. Read online:
doi:10.4102/satnt.v32i1.796 fatcat:vpncve3vtnckji33rcbo233ssa