Ways of coping with stress: Survey based on the group of students from selected universities in Lublin
Sposoby radzenia sobie ze stresem – badanie ankietowe studentów wybranych szkół wyższych z Lublina

Olga Dąbska, Eliza Wołoszynek, Anna Kowalczyk, Ewelina Kozłowska
2017 Nursing and Public Health  
Nie występuje Praca wpłynęła do Redakcji: 1.04.2016 r. Po recenzji: 13.07.2016 r. Zaakceptowano do druku: 17.08.2016 r. Streszczenie Wprowadzenie. We współczesnym świecie niemalże na każdym kroku ludność jest narażona na stresujące sytuacje. Stres jest osobistym doświadczeniem, niepowtarzalną kombinacją reakcji fizjologicznych, zachowań, emocji. Naturalną reakcją na wystąpienie stresu jest dążenie do ograniczenia jego działania przez "mechanizm copingu". Zdaniem Lazarusa radzenie sobie ze
more » ... enie sobie ze stresem to podejmowanie stale zmieniających się wysiłków, które są nastawione na opanowanie stawianych przed jednostką wymagań uważanych przez nią jako obciążające lub przekraczające jej możliwości. "Mechanizmowi copingu" przypisuje się funkcję instrumentalną, polegającą na przywróceniu naturalnej relacji między jednostką a otoczeniem, i regulującą emocje. Cel pracy. Zbadanie sposobów radzenia sobie ze stresem wśród studentów w zależności od czynników socjodemograficznych, takich jak: płeć, rodzaj wykonywanej pracy, miejsce pobytu i zamieszkania, stan cywilny, rodzaj uczelni, samoocena stylu życia. Materiał i metody. Badanie zrealizowano w grudniu 2015 r. wśród 300 studentów z: Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a narzędziem badawczym był Inwentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem -Mini-COPE, służący do oceny sposobów reagowania i odczuwania stresu. Wykorzystano ponadto autorski "Test radzenia sobie ze stresem" i metryczkę. Dane analizowano z użyciem programu STATISTICA 10. Wyniki. Na podstawie autorskiego testu stwierdzono występowanie istotnej zależności między miejscem pobytu a radzeniem sobie ze stresem (p = 0,04). Lepszą znajomością sposobów niwelowania stresu wykazały się osoby mieszkające w akademiku. Zaobserwowano istotną statystycznie zależność między stylem życia a sposobem radzenia sobie ze stresem (p = 0,04). Studenci, którzy nie potrafili ocenić swojego stylu życia, najlepiej radzili sobie ze zwalczaniem stresu. Analiza materiału badawczego pozwala stwierdzić, że rodzaj wykonywanej pracy, płeć, miejsce pochodzenia, uczelnia, stan cywilny nie różnicowały poziomu radzenia sobie ze stresem. W przypadku Mini-COPE nie wykazano zależności statystycznych. Wnioski. Badanie wykazało, że stosowane przez młodzież sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach są średnio zadowalające. W związku z narastającym problemem narażenia na stres jest konieczne popularyzowanie informacji o sposobach radzenia sobie z nim. Słowa kluczowe: stres, style radzenia sobie ze stresem, sytuacje trudne, obciążenie
doi:10.17219/pzp/64695 fatcat:r24l43to35f33alb6ztl6qrtta