Relapse pathway of glioblastoma revealed by single-cell molecular analysis

Xuelian Chen, Qin Wen, Andres Stucky, Yunjing Zeng, Shengjia Gao, William G Loudon, Hector W Ho, Mustafa H Kabeer, Shengwen Calvin Li, Xi Zhang, Jiang F Zhong
2018 Carcinogenesis  
doi:10.1093/carcin/bgy052 pmid:29718126 fatcat:3f6cjpqwfbabbar6irbimlqhri