Botulinum hemagglutinin disrupts the intercellular epithelial barrier by directly binding E-cadherin

Yo Sugawara, Takuhiro Matsumura, Yuki Takegahara, Yingji Jin, Yoshikazu Tsukasaki, Masatoshi Takeichi, Yukako Fujinaga
2010 Journal of Experimental Medicine  
doi:10.1084/jem2076oia19 fatcat:acu5vr3irna2je7mwv576dno2u