ATTESTATION OF A TEST SAMPLE OF PIRACETAM TO DETERMINE THE ACCOMPANYING IMPURITIES WITHIN THE PROFESSIONAL TESTING PROGRAM

Oleg Ivanovych Yurchenko, Kharkiv V.N. Karazin National University, Tetyana Vasylivna Chernozhuk, Oleksii Andriovych Kravchenko, Kharkiv V.N. Karazin National University, Kharkiv V.N. Karazin National University
2020 Theoretical & Applied Science  
doi:10.15863/tas.2020.03.83.49 fatcat:acl5ot2vaffarddz4gjvo7n2ui